รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1

ชื่อ – สกุล กิจกรรม
1001 – นพรุจิกุล ญาณัจฉรา วิ่งถนน
1002 – Kiattisak Limsawat วิ่งเทรล
1003 – ชื่นกมล ภัทรโกมล วิ่งเทรล
1004 – Parinya Singthongwan วิ่งเทรล
1005 – Sirichon Chaiberkbarn วิ่งเทรล
1006 – ประวิตร หวังประเสริญ วิ่งถนน
1007 – Supornchai Pattanapara วิ่ง Treadmil
1008 – พงศ์พันธ์ ศักดิ์นุรักษ์ วิ่งเทรล
1009 – ประเสริฐ ไตรรัตนตระกูล วิ่งถนน
1010 – KITTIPONG RAKTHAI วิ่งเทรล
1011 – ภัทรปภา รักษาผลธนกุล วิ่งเทรล
1012 – ธนวัฒน์ พานทอง วิ่งเทรล
1013 – ปทุมวรรณ เทพทองปัน เดิน, คาร์ดิโอ
1014 – Warut Supasin วิ่งเทรล
1015 – ชาญวุฒิ ก๊กเครือ วิ่ง Treadmil
1016 – ธนวัฒน์ จีนะวานิช วิ่งถนน, วิ่งเทรล
1017 – พนิดา ปาระมีสัก วิ่งเทรล, ทำงานบ้าน
1018 – จารุวัฒน์ ลิ้นทอง วิ่งเทรล
1019 – Ekkawee Sawasdiraksa วิ่งเทรล
1020 – สุรศักดิ์ จันทราวุฒิกร วิ่งถนน
1021 – Amornrat Khattiyot วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1022 – คมกริช ปานเกษม วิ่งเทรล
1023 – กิตติ หลวงธรรม วิ่งถนน
1024 – ณัฐนันท์ มัทนัง วิ่งเทรล
1025 – Natthawuth ณัฐวุฒิ Suksakorn สุขสาคร ขับขี่รถวิบาก, วิ่งเทรล
1026 – ศุภกิจ ปัญญาทอง วิ่งเทรล
1027 – นที เลขะวิจิตเลิศ วิ่งเทรล
1028 – วรพจน์ พุ่มเจริญ วิ่งเทรล
1029 – Atthachai Manrat วิ่งเทรล
1030 – นันทวัฒน์ สุรศักดิ์บำรุง วิ่งถนน
1031 – Viaa Chompoodeang วิ่งถนน
1032 – สุนิสา สิทธิวรกาญจน์ วิ่งเทรล
1033 – Mongkhol Kaewbutda วิ่งถนน
1034 – Supakorn Kusolserm วิ่งถนน
1035 – ทศพร ชัยนุรักษ์ วิ่งถนน
1036 – Jitlada Vamaroop ปั่นจักรยาน
1037 – Sihasak Prachum วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1038 – วลำทร สุดสวงน วิ่งถนน
1039 – นิกร ดีเพ็ญ วิ่งเทรล
1040 – ณัฏฐา ศรีชัยนาท วิ่งถนน
1041 – ธงไท ครุฑกูล วิ่งเทรล
1042 – Niwat Tongthai วิ่งถนน
1043 – Pitsanuporn Ponmad วิ่งถนน
1044 – Somchai Laekong วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1045 – นิษวัน วรานุสาสน์ เดิน
1046 – นริศ เสริมหัตถกิจ วิ่งถนน
1047 – พโยม เพ็ชรพันธ์ วิ่งเทรล
1048 – สัจจาลักษณ์ สิบแสนเปี่ยม วิ่งเทรล
1049 – อภินาท หลอดจำปา วิ่งเทรล
1050 – Suphachai Chensanga วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1051 – เอกภัทร ลักษณะคำ วิ่งเทรล
1052 – ณัฐวุฒิ จิ๋วปัญญา วิ่งเทรล
1053 – Darika Suwanmongkol วิ่งเทรล
1054 – พรทิพย์ ศรีสิทธิไพบูลย์ วิ่งเทรล
1055 – กิตติวัฒน์ บวรกีรติขจร วิ่งเทรล
1056 – Trirat Onika วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1057 – Jeeranan Kadtha วิ่งเทรล
1058 – เจนจิรา กาวิละ วิ่งเทรล
1059 – นที แตงผลดก วิ่งถนน
1060 – ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ วิ่งถนน
1061 – นนทเดช สุขสุภาพ วิ่งเทรล
1062 – ธันยานี พิมสารี คาร์ดิโอ
1063 – Thatsani Phinitchai เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
1064 – วงส์วัฒน์ กรรณกุลสุนทร วิ่งเทรล
1065 – นิกรณ์ แน่นอุดร วิ่งถนน, เดิน
1066 – Winida Trakulsin วิ่งเทรล
1067 – อัครเดช ศรีมนัส วิ่งถนน
1068 – อรทัย ชาติวงศ์ วิ่งเทรล
1069 – Sommart Rungprasert วิ่งถนน
1070 – Kittisak Tabnoi วิ่งถนน
1071 – ภัทร ทองนนท์ วิ่งเทรล
1072 – Patcharin Sonthiplengsri วิ่งถนน
1073 – ลัดดาวัลย์ ญาสมุทร์ วิ่งเทรล
1074 – เศรษฐกฤษด์ บุญศิริธนาวัฒน์ วิ่งเทรล
1075 – สารทูล ภุมเรศ วิ่งถนน
1076 – เจษฎา เลือดไทยณรงค์ วิ่งเทรล
1077 – Chanthiwa Khamfu วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1078 – สมภพ สุริยา วิ่งถนน
1079 – จินตนา เจริญรัตน์ เดิน, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1080 – เครือแสง นันทนาสุข วิ่งถนน
1081 – Benjaporn Wongraweewiwat วิ่งถนน
1082 – พรพจน์ ทองพูล วิ่งเทรล
1083 – วิชญารัตน์ ปิ่นแก้ว Kag วิ่งถนน, ทำงานบ้าน
1084 – อาชวินทร์ วจีประทับจิต เดิน
1085 – กฤตภาส ธิติวิเชียรเลิศ วิ่งเทรล
1086 – ทวีศักดิ์ เขี่ยวชาญศิลป์ วิ่งเทรล
1087 – วัลลภ วิสาละ วิ่งเทรล
1088 – กุลพล รัตนโสภณ วิ่งถนน
1089 – RATANAPORN EAGEIAM เดิน, วิ่งถนน
1090 – CHONSOMBAT SUPAPORN วิ่งถนน
1091 – Worapong Kumprayoon วิ่งเทรล
1092 – Namthip Tantipanpipat วิ่งเทรล
1093 – กนกรัตน์ มีมุข วิ่งเทรล
1094 – สุรชัย สายแสงทอง วิ่งถนน
1095 – นิพนธ์ รักประทานพร วิ่ง Treadmil, คาร์ดิโอ
1096 – ปพิชญา ชาวดอน วิ่ง Treadmil
1097 – Matsee Nornsaeng วิ่งเทรล
1098 – พจนีย์ มิ่งสำแดง วิ่งเทรล
1099 – Wanchalerm Boonkasem วิ่งถนน
1100 – เปรม บุญศรี วิ่งถนน
1101 – APINAN CHATTUPAN วิ่งถนน, วิ่งเทรล, โยคะ
1102 – ณัฐกร คุณเจริญ วิ่งเทรล
1103 – พิทยุตม์ พัฒนภิรมย์ วิ่งเทรล
1104 – กันต์ธีร์ สุขไพบูลย์ คาร์ดิโอ
1105 – ณกรณ์ ทะพิงค์แก ปั่นจักรยาน
1106 – ณัฏฐ์ภิกฤษ ศิริวัฒน์โนปกรณ์ วิ่งเทรล
1107 – สพล เสรีบุรี วิ่งถนน
1108 – บุญชู บางหลวง วิ่งถนน
1109 – Lalida Leewattanatawornchai วิ่งเทรล
1110 – Mr.Adirek Praphong วิ่งถนน
1111 – นิฤมล เจนเจริญวัฒนา วิ่งเทรล
1112 – YUTHAPOOM KLONGKLEAW วิ่งถนน, กระโดดเชือก
1113 – ก้องภพ จิตรเดชขจร วิ่งเทรล
1114 – พิสิทธิ์ จันทร์ผ่อง วิ่งถนน
1115 – Chaijaroen Sukamongkol วิ่งถนน
1116 – นครินทร์ กิจจรรยา วิ่งเทรล
1117 – อธิภัทร พานิชการ ปั่นจักรยานในร่ม, วิ่งถนน, เวทเทรนนิ่ง
1118 – พ.ต.ท.สุวรรณ แก้วแท้ วิ่งถนน
1119 – กรกนก ประจันทกาญจน์ วิ่งเทรล
1120 – Sawang Tong-dee วิ่ง
1121 – Tawan Srisawas วิ่งเทรล
1122 – ฮาซานะฮ์ เปรื่องศรี วิ่งถนน
1123 – อโรชา หลีนุ่ม วิ่งถนน
1124 – สุรัตวดี กำจรรัศมีกิจ วิ่งเทรล, วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil, เดิน
1125 – ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์ เดิน
1126 – Rachanee Rodkaew เดิน
1127 – Arom Thadong วิ่งถนน
1128 – Theerawut Silachai วิ่งถนน
1129 – สุชาติ ฤกษ์โอรส วิ่งถนน
1130 – ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ วิ่งเทรล
1131 – เปรมชยา อินทรสวาท วิ่งถนน
1132 – เดือนเพ็ญ แซ่โค้ว วิ่งถนน, ทำงานบ้าน
1133 – Sarawut Wongsrirungwattana วิ่งเทรล
1134 – Wachareeya วัชรียา Suksakorn สุขสาคร วิ่งเทรล
1135 – สุภาพร สุวรรณราช วิ่งเทรล
1136 – ชาคริต ชาญชัย วิ่งถนน
1137 – Oak Somwong เดิน, วิ่งถนน
1138 – ปาริฉัตร นมัสการ วิ่งเทรล
1139 – วัชรพงษ์ เต๋จา วิ่งเทรล
1140 – สุรัตน์ ระษารักษ์ วิ่งถนน
1141 – เจริญสุข กิตติวรรณศักดิ์ วิ่งถนน
1142 – อย่าอ่อนดี ยารดี วิ่งถนน
1143 – สุวัฒนา หอมสมบัติ วิ่งถนน
1144 – ณฐพล สิงห์นิยม วิ่งถนน
1145 – Nutchanart Atichantoh วิ่งเทรล
1146 – ไสว ศรีศักดิ์ศิลป์ วิ่งเทรล
1147 – Linda bhodsinont วิ่งถนน
1148 – นิติพัฒน์ เดชาพัฒนนันท์ วิ่งถนน
1149 – ธีรารัตน์ กีรติวศิน วิ่งถนน
1150 – พิชญ์สิณี กลิ่นสุคนธ์ กระโดดเชือก, เวทเทรนนิ่ง, คาร์ดิโอ
1151 – เฉลิมชัย จูมดอก วิ่งเทรล, วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
1152 – สรพงศ์ เลิศเกษม วิ่งถนน
1153 – พิรชัช ใจงาม วิ่งเทรล
1154 – ปราโมทย์ ชลศักดิ์ตระกูล วิ่งถนน
1155 – จตุพรพูนุช พุทธจรรยา วิ่งเทรล
1156 – สุกัญญา ทองก้อน วิ่งถนน
1157 – สราวุฒิ กองอนันต์เดช วิ่งถนน
1158 – รัตนา จาสมุทร วิ่ง Treadmil, วิ่งกลางแจ้ง
1159 – อังคณา ภัทรวงศ์สกุล วิ่งในสวนสาธารณะและหมู่บ้าน, เดิน
1160 – บุรินทร์ สงวนธรรม วิ่งถนน
1161 – เบญจมาศ โชติเมธีภิรมย์ วิ่งเทรล
1162 – เจตน์ ธนทัตเมธางกูร วิ่งถนน
1163 – ชัยพล วิเชียร วิ่งถนน
1164 – Pannipa Wongsawang วิ่งเทรล
1165 – ประสบโชค ดังพิมาย วิ่งถนน
1166 – ศราพงค์ วงค์น้ำ วิ่งถนน
1167 – ชนาธิป ขันธวุธ วิ่งถนน
1168 – Wallapee Kiddee วิ่งถนน
1169 – อนุชิต บุญศิริ วิ่งเทรล
1170 – วัชระ ศรีพรม วิ่งถนน
1171 – สุภาวดี วรรธะมานี วิ่งเทรล
1172 – ดวงกมล ใหญ่กว่าวงษ์ วิ่งถนน
1173 – เจษฎินทร์ โพธิ์งาม วิ่งเทรล
1174 – ธนน นราภิรมย์ขวัญ วิ่งถนน, เดิน
1175 – ศักดิ์สิทธิ์ ศาลารักษ์ วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
1176 – Sittichok Techawuttiphan วิ่งถนน
1177 – ภคพล พักเรือนดี วิ่งถนน
1178 – Chaianan Amnuaykarn วิ่งถนน
1179 – สุปรียา ติยะกว้าง วิ่งเทรล
1180 – สัญชัย ชัยสิทธิ์ วิ่งถนน
1181 – พรชัย ปานบ้านแพ้ว วิ่งเทรล
1182 – Somsak Saekhao วิ่งถนน
1183 – สุธา ทองนิ่ม วิ่งถนน
1184 – ทิวา แสงสิริกุล วิ่ง Treadmil
1185 – Phongsatorn Pitukwong วิ่งเทรล
1186 – Polwish Subsrisunjai วิ่งถนน, กระโดดเชือก, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
1187 – Teera Phanwichian วิ่งถนน
1188 – Boonchueam CHANRAK วิ่งเทรล
1189 – วิรัตน์ สุขเต็ม วิ่งเทรล
1190 – ธนกาญจน์ แพลอย เดิน
1191 – พัสธนี มีนัก เดิน
1192 – Adichao Laochai คาร์ดิโอ
1193 – PRANEE BOONKONGKUM วิ่งเทรล
1194 – อนนต์เฟน วรรณธณะ วิ่งถนน
1195 – Ampon Tippayasotayan วิ่งถนน
1196 – ทศพล กิ่งมะลิ วิ่งถนน
1197 – อัครเดช น้ำทอง วิ่งถนน
1198 – PHIWATN BOOCOMBHA วิ่งถนน
1199 – วัลลี โตเที่ยง วิ่งถนน
1200 – สวราชย์ พูลทรัพย์ วิ่งถนน
1201 – kullachet cheepchon วิ่งเทรล
1202 – พิทยา ใจทัศน์ วิ่งเทรล
1203 – Chaowarit Tipun วิ่งถนน
1204 – พิสิฐ ศิริมณีวัชร กระโดดเชือก, วิ่งถนน
1205 – Yongyuth Ratchanavorawan วิ่งถนน
1206 – น.ส.วิภาดา แซ่ตั้ง วิ่งถนน
1207 – Tananuch Panja วิ่งเทรล
1208 – Oobby Mongkondejkun วิ่งเทรล
1209 – jamjuree saesue วิ่งเทรล
1210 – Jetsada Soontronpronprapa วิ่งเทรล
1211 – เกรียงศักดิ์ สาลีกุล วิ่งถนน
1212 – วสันต์ เลิศสีมา วิ่งเทรล
1213 – วันดี สมงามสะอาด คาร์ดิโอ
1214 – SOLOS KUNATHINUN วิ่งถนน
1215 – ธมนต์รัตน์ ชุ่มทิ วิ่ง Treadmil
1216 – สรัญรัฐ ชยนนท์ ปั่นจักรยาน, วิ่งเทรล
1217 – Thawatchai Thinnakon วิ่งเทรล
1218 – Sompop Taebuanhuad วิ่งถนน
1219 – นิรันดร์ เสริมพงษ์ วิ่งเทรล
1220 – คณัสนันท์ ทิวัตถ์เสถียร วิ่ง Treadmil
1221 – วิศรุต ดามะกุล คาร์ดิโอ, เดิน, วิ่งถนน
1222 – ภูเบศ ภู่ไพศาล วิ่งเทรล
1223 – สินชัย เหล็กเพ็ชร วิ่งถนน
1224 – อุเทน ดอนเป๊ะ วิ่งถนน
1225 – Kamponsak Manee วิ่งถนน
1226 – พัชรินทร์ วรรณประเสริฐ วิ่งเทรล
1227 – Pakieat Chinajariyawong วิ่งถนน
1228 – สมบูรณ์ ผาติเอก วิ่งถนน
1229 – หัสยา อ่อนเกิด วิ่งถนน
1230 – Jaruphak Chankaew วิ่งถนน
1231 – ปรัชญา จันทรทิณ วิ่งถนน
1232 – พนมกร จันทร์เปล่งแสง วิ่งถนน
1233 – thongserm kanhawan วิ่งถนน
1234 – ดำเนิน เกียรติชูสกุล วิ่งถนน
1235 – Rungtip Jongsomboonphol เดิน, คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
1236 – Pornpak Janpha วิ่งเทรล
1237 – Weena Munghamanee วิ่งถนน
1238 – ภัสสรา จงทวีธรรม วิ่งถนน
1239 – Peeraporn Jaroonchaikanakij วิ่งถนน
1240 – กุลนิษฐ์ สารภาพ วิ่งเทรล
1241 – สุวดี ศรีทองคำ วิ่งเทรล
1242 – Prasert Sirisuntiti วิ่งถนน
1243 – Ampere Kaisamrong วิ่งถนน
1244 – arinda krongchon วิ่งถนน
1245 – นพวัชร สันตมนัส วิ่งเทรล
1246 – Taweechai Pornpattanarak วิ่งถนน
1247 – Nathasit Bunchockdeelert วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1248 – ประเสริฐสังข์ วิจิตรา วิ่งถนน
1249 – อุทัย อาวารักษ์ วิ่งถนน
1250 – Phaknapha Phowattanachai วิ่งถนน
1251 – Nithicha Suratphirom วิ่งถนน
1252 – บุญโชค วงศ์รอด ปั่นจักรยาน
1253 – บรรยงก์ คงทอง วิ่งถนน
1254 – ทินกร ใจมา วิ่งถนน
1255 – วรัตม์ฐนัน ศิริโกมล วิ่งเทรล
1256 – อาภาเชาว์ สุขธรรมากุล วิ่งเทรล
1257 – CHANA PREMKLANG วิ่งถนน
1258 – พิชิตพล โสประดิษฐ์ วิ่งถนน
1259 – สุรเชษฐ์ วงศ์เทวัญ วิ่งถนน
1260 – ธนารักษ์ อากรปรุ วิ่งเทรล
1261 – Jaturon Duangchan วิ่งถนน
1262 – ลัดดาวัลย์ นพสุวรรณ วิ่งถนน
1263 – สุรเชษฐ์ โคตะมา วิ่งถนน
1264 – อัจฉรา เลี่ยวไพรัตน์ วิ่งเทรล
1265 – พัทธดนย์ เสน่งพานิชเจริญ ว่ายน้ำ
1266 – ยุทธพงศ์ คงวุฒิ วิ่งถนน
1267 – วุฒิเลิศ สุวรรณสน วิ่งถนน
1268 – ยุทธิชัย กังฮา วิ่งถนน
1269 – พัชชิตา อยู่สุข วิ่งถนน
1270 – ซายน์ เมธาดิลกกุล วิ่งเทรล
1271 – ธงชัย สอวัฒนขาติ วิ่งถนน
1272 – ภานุวัฒน์ เพ็ชยมาตร วิ่งถนน
1273 – วงศ์พัทธ์ บุญจันทรารักษ์ วิ่งถนน
1274 – วุฒิพงษ์ พินยะเพียน วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน, ทำการเกษตร, คาร์ดิโอ
1275 – Jaisai Kanpisit วิ่งถนน
1276 – ฐิติพร กิตติจุฑามาศ วิ่งถนน
1277 – ศศิธร พำนัก วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1278 – ศราวัลย์ ชาวสวน คาร์ดิโอ
1279 – วรรณี เจิมสุรวงศ์ วิ่งถนน
1280 – พงฐ์วิวัฒน์ ชัยรัต วิ่งถนน, วิ่งเทรล
1281 – นิธิฉัตร์ วัชรพัฒน์ฐากุล คาร์ดิโอ, แบดมินตัน, วิ่งถนน
1282 – ประทิน นวลอนงค์ วิ่งถนน
1283 – Nattawoot Chuaisri วิ่งถนน
1284 – บัญชา บุญเพชร วิ่งถนน
1285 – ณัฐพล เตชัสหงส์ วิ่งถนน
1286 – สุจินตนา ขวัญมงคลทอง วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1287 – Kol Kittisayam วิ่งถนน
1288 – ธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ปั่นจักรยาน
1289 – มงคล เนื้อนิ่ม วิ่งถนน
1290 – Supannee Changpradit วิ่งถนน
1291 – อนุรักษ์ สมสาย วิ่งถนน
1292 – สิทธิพร ทองโพธิ์ชา วิ่งถนน
1293 – Siritud Suratpirom วิ่งถนน
1294 – Kasedate Sangkaew วิ่งเทรล
1295 – ศศิธร เทพโสภา เดิน, ทำงานบ้าน
1296 – สุชาติ รวงทอง วิ่งถนน
1297 – พุฒิพงศ์ เอี่ยมจรัส วิ่งถนน
1298 – Nuttawut Pikunni วิ่งถนน
1299 – ธีรพันธุ์ วิสุทธิญาณ วิ่งถนน
1300 – chanusnun nimthongkum วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
1301 – สุจิตรา ศรีทา เดิน
1302 – ธนาภา ปะวัลละ วิ่งถนน
1303 – Tanapol Akkadechtanaphat วิ่งเทรล
1304 – รัตนไทรงาม ชัยดุสิต วิ่งเทรล
1305 – วิทยา สาที วิ่งถนน
1306 – Sawangjit Jantorn วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil, ปั่นจักรยานในร่ม, เวทเทรนนิ่ง
1307 – Pongsakorn Intaput วิ่งถนน
1308 – เอนก ปัทมาลัม วิ่งถนน
1309 – Yuphin Treechit วิ่งถนน
1310 – Pimchanok Kalom วิ่งถนน
1311 – โกสินทร์ รัตนวัน วิ่งถนน
1312 – nattharin Ditthasiraphong ปั่นจักรยาน
1313 – เทอดเกียรติ โพธิสัตย์ วิ่งถนน
1314 – JEERAPONG TAAUMONG วิ่งถนน
1315 – สุนิตดา ขาวทอง วิ่ง Treadmil, กระโดดเชือก, เวทเทรนนิ่ง
1316 – แม้นเทวฤทธิ์ ยุทธนา วิ่งถนน
1317 – ฐิติพันธ์ นิยมรัตนกิจ วิ่งถนน
1318 – ชานันท์ อุดมสิน วิ่งถนน
1319 – สุวรรณโชติ อลงกร วิ่งถนน
1320 – อรวรรณ บุโพธิ์ เดิน
1321 – เชาวน์ สุธรรมวุฒิไกร วิ่งเทรล
1322 – ธัชณพงศ์ สิริภัทรจิรกวิน วิ่ง Treadmil
1323 – ประวิทย์ คำชัยยะ วิ่งเทรล
1324 – Witthiwat Boonthi ปั่นจักรยาน
1325 – ทศพล ถาวร วิ่งเทรล
1326 – Vijit Kongsumrit วิ่งถนน
1327 – คธาเพชร สุทธิ วิ่งถนน
1328 – Vijaya Phowatthanachai วิ่งเทรล
1329 – ณัฎฐภัทร์ วัฒนศิริภูวเดช วิ่งถนน
1330 – รถัทกร ลำเทียน วิ่ง Treadmil
1331 – สุรศักดิ์ รื่นสุข วิ่งเทรล
1332 – Vuthinand Singhrakthai วิ่งถนน
1333 – วราภรณ์ หัสมา วิ่งถนน
1334 – วิษณุ นุ่มดี วิ่งเทรล
1335 – ไพศาล นิลเขียว วิ่งถนน
1336 – น้ำฝน แสงอินทร์ ปั่นจักรยานในร่ม
1337 – วิมลศักดิ์ กาสินพิลา วิ่งถนน
1338 – ตรึงตรา จิตรหนุ่ม วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil, คาร์ดิโอ
1339 – อาทิมา จันทรงาม เดิน
1340 – Sainamphung Nichanon เดิน
1341 – บุรินทร์ เซี่ยงเห็น วิ่งเทรล
1342 – ขวัญเรือน จิตต์อัมพร วิ่งถนน
1343 – เอกลักษณ์ เมืองเจริญ เดินป่า
1344 – อดิพล ตันนิรันดร วิ่งถนน
1345 – ธีรพล สืบเวชกุล เดิน, เวทเทรนนิ่ง
1346 – สุรชัย วงศ์โห้ วิ่งถนน
1347 – สรณ์มนัส กอบประเสริฐศรี ปั่นจักรยาน
1348 – พัชรินทร์ เกียรติดอนเมือง วิ่งถนน
1349 – วรรณวรางค์ กรรณิการ์ เดิน, กระโดดเชือก, ทำงานบ้าน
1350 – sunee sriburasuk วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
1351 – จำเนียรศรี เสด็จ วิ่งถนน
1352 – Natthida Thayee วิ่งถนน
1353 – กรณ์กาญจน์ มั่นเพียร ทำงานบ้าน, ขายก็วยเตี๋ยว
1354 – ประสานศรี นิ่มทองคำ เดิน
1355 – ภัสส์ศา เรือนคำ วิ่งเทรล
1356 – พิเชษฐ์ เหมนุกูล วิ่งเทรล
1357 – Nurdin Sengsa วิ่งถนน
1358 – มาริค สายอุดมกุล วิ่งเทรล
1359 – สุพัฒน์ชัย ฉ่องสวัสดิ์ วิ่งถนน
1360 – Yanoi Kanokporn วิ่งเทรล
1361 – สมชาย ไชยกันทะ วิ่งถนน
1362 – กมลทิพย์ สอนสี วิ่งถนน, ทำงานบ้าน, ทำการเกษตร, เล่นฮูล่าฮูป
1363 – โกเมน เพ็ญประทุม วิ่งถนน
1364 – จัตตพนธ์ พิพัฒรัตนะ วิ่งเทรล
1365 – ศุภนาฏ สีสัง วิ่งถนน, กระโดดเชือก
1366 – อาร์ม ชัยอรุณดีกุล วิ่งถนน
1367 – พรทิพย์ เหล่ารัตนไพบูลย์ วิ่งถนน
1368 – พิศมัย นันทวิสิทธิ์ วิ่งถนน
1369 – วัลลดา พุ่มไพศาลชัย วิ่งถนน
1370 – รำจวน ระฆังทอง วิ่งถนน, วิ่งในร่ม, โยคะ
1371 – ศักดิ์ดา เดือนงาม วิ่งถนน
1372 – Suttida Kerdchang วิ่งถนน
1373 – จินตนา ไวรางกูร วิ่งถนน
1374 – ศิริพรรณ นันทลักษณ์ วิ่งถนน
1375 – เจนณรงค์ มุลสาโคตร วิ่งเทรล
1376 – Parina Nuchuai คาร์ดิโอ, กระโดดเชือก, วิ่งถนน, เวทเทรนนิ่ง
1377 – ปฏิมา ตาคะนานันท์ วิ่งถนน
1378 – ธีรพัฒน์ อุดมชัยเดช วิ่งถนน
1379 – พูนทรัพย์ พ่อไชย วิ่งถนน
1380 – Thanawich Suttaponsantikul วิ่งถนน
1381 – somsak sukhawat วิ่งเทรล
1382 – พัขรี เลี่ยมขาว วิ่งถนน
1383 – Siam Tiyaphoom วิ่งถนน
1384 – Narattaphon Supaokit วิ่งถนน
1385 – Pitiya. Sanguansak วิ่งถนน
1386 – สุชาติ เจริญสิทธิ์ วิ่งถนน
1387 – อนันตฺ์ แพลอย วิ่งถนน
1388 – เสก โชสุภาพ วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, เดิน, ทำงานบ้าน
1389 – Navy chansiri วิ่งเทรล
1390 – Adisorn Srimoon วิ่งถนน, วิ่งเทรล
1391 – Eakkaluck Khaijinda วิ่งถนน
1392 – เอกลักษณ์ บูรณ์เจริญ วิ่งถนน
1393 – นภัส ตาคะนานันท์ วิ่งถนน, เดิน
1394 – วราวุฒิ บุราเจริญ กระโดดเชือก, ทำงานบ้าน
1395 – Pornchai Kullavanijaya ทำงานบ้าน
1396 – Nathabol Kanthim ทำงานบ้าน, วิ่งถนน
1397 – ปนัดนันท์ รัตนอักษรศิลป์ วิ่งถนน
1398 – ยุวรัตน์ เปรมประยูรวงศา
โยคะ, เดิน, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1399 – Nisit Sri ปั่นจักรยาน, วิ่ง Treadmil
1400 – เจษฎา เที่ยงธรรม วิ่งถนน
1401 – Pathompong Wangmuang วิ่งถนน
1402 – Wipawan Krongchon วิ่งเทรล
1403 – ณัชณศา สุขจิตต์ วิ่งเทรล, เดิน
1404 – ปฐมพร วิรัชกุล วิ่งถนน
1405 – Wiriya Rojratsirikul วิ่งถนน
1406 – ศิริศักดิ์ นนทการ วิ่งเทรล
1407 – จอมวงศ์ สุวรรณราช วิ่งถนน
1408 – Chatchawal Srimanut วิ่งถนน
1409 – Thosawat Sangsikhiaow วิ่งถนน
1410 – ภัทรกร ดาราเย็น ปั่นจักรยานในร่ม, วิ่งถนน, เดิน
1411 – บัณฑูร จันทร์เทศ วิ่งถนน
1412 – พิชามญชุ์ อัศวสกุลดี เดิน
1413 – สิริทิพย์ สุดไพรักษ์ วิ่งเทรล
1414 – kittiya piyawan วิ่งเทรล
1415 – นิติกร บุญมี วิ่งถนน
1416 – ทวีชัย ธีระเศรษฐนันท์ วิ่งถนน
1417 – มะลิวัลย์ สุทธิประภา วิ่งถนน
1418 – ชยพร สุวรรณมัย วิ่งถนน
1419 – ธเนศ สุขสาตร์ วิ่งถนน
1420 – Rose Rose วิ่งถนน
1421 – isara yaemngamluea วิ่งถนน
1422 – Thanakorn Aroonsupsiri วิ่งถนน
1423 – พุฒิกุล ภารุสุข กอล์ฟ
1424 – ชินนาอาชว์ วาที วิ่งกลางแจ้ง
1425 – อดิเรก พันธุ์เดช วิ่งถนน
1426 – Gunpong Damrongtirarat ปั่นจักรยาน
1427 – somporn chan วิ่งถนน
1428 – SUDA YOOKONG วิ่ง Treadmil
1429 – วันเพ็ญ เพชรคง วิ่งเทรล
1430 – ณัฐวัชร์ ว่องวัฒนาภิกุล วิ่งถนน
1431 – กฤษณพงศ์ คมขำ วิ่งถนน
1432 – Numpung Churnpeng เดิน, คาร์ดิโอ
1433 – ธีรเศรษฐ อังคสุทธิพงษ์ วิ่งถนน
1434 – Tanawat Klom-im วิ่งถนน
1435 – Saranya Saisiri วิ่งถนน
1436 – กานต์พิชชา กาญจนพรพงศ์ วิ่งถนน
1437 – Pornpitchaya Noppanant วิ่งถนน
1438 – อัสดง สำราญจริง ทำงานบ้าน , ตีแบด
1439 – ศิริจักษ์ จรูญเวชธรรม วิ่งถนน
1440 – คงฤทธิ์ ศรีพรหมมา วิ่งถนน
1441 – กัลยา มีฟัก วิ่งถนน
1442 – ธาริต เตียวเจริญโสภา วิ่งถนน
1443 – กฤตภาส รถา วิ่งถนน
1444 – สราวุธ ทัตพงศาสิริ วิ่งถนน
1445 – อิงพร เชิดรัตนปภาบุญ วิ่งเทรล
1446 – Nunchakorn Rakshkhetbhakdi วิ่งถนน
1447 – Parinya Chansorn วิ่งถนน
1448 – จุติมา บัวอุย เวทเทรนนิ่ง
1449 – สาธิต อ่อนคล้าย วิ่งถนน
1450 – ชีวิน ปรางค์ชัยกุล แบดมินตัน
1451 – ชาญวิทย์ อ่อนศิริ วิ่งถนน
1452 – ภาณุวัฒน์ วงค์คม วิ่งถนน
1453 – นพรุจ สุดแน่น วิ่งถนน
1454 – นันท์นภัส นนทแก้ว วิ่งถนน
1455 – มนัสนันท์ แสงหิ่งห้อย วิ่งถนน
1456 – ศิริพร ธาตุอินจันทร์ วิ่งถนน
1457 – KITTIPONG DAIJATORNSUK วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, เดิน
1458 – Waraporn Rattanaviboonchai วิ่งเทรล
1459 – กาญจนา กล่ำคุ้ม วิ่ง
1460 – วิไลลักษณ์ งามวงศ์วิวัฒน์ วิ่งถนน
1461 – จักรพันธุ์ จันทาบัว วิ่งถนน
1462 – ฐาปนี ขำพิพัทธ์ วิ่งเทรล
1463 – Nattanun Viboonnukhulkhit วิ่งถนน
1464 – ธนิตา บุญมี วิ่งถนน
1465 – Saroj Onvarn วิ่งถนน
1466 – ทิชากร จันมา คาร์ดิโอ
1467 – ศุทธินี จิตธรรมมา เวทเทรนนิ่ง, โยคะ
1468 – โชคชัย วรบรรณากร เดิน
1469 – visit jirasununtachai วิ่งถนน
1470 – ยงชัย คนขายผ้า วิ่งถนน
1471 – สุขุม กิติเฉลิมเกียรติ วิ่ง Treadmil, วิ่งถนน
1472 – กิจโสภณ หมอกมืด วิ่งถนน
1473 – นพรัตน์ หมีนหนาด เดิน, เต้นแอโรบิค
1474 – วริดา สีป้อ ทำงานบ้าน, ทำการเกษตร , เดิน
1475 – นันทรัตน์ เจริญภักดีกุล วิ่งเทรล
1476 – วัชรา นาดี ปั่นจักรยาน
1477 – จันทิพ อัมพรศิริ เดิน, คาร์ดิโอ
1478 – น.ส.รัตนา หมวกสอาด วิ่งถนน
1479 – Thararat Logthaisong เวทเทรนนิ่ง
1480 – ศิริโชติ กระจ่างสด วิ่งถนน
1481 – พรรณวดี อรุณจินดาตระกูล วิ่งถนน
1482 – Sunanta Kiawkoomphai วิ่งเทรล
1483 – พยับ กลับศรี วิ่งถนน
1484 – วีรยา นวลจันทร์ วิ่งเทรล
1485 – อติกันต์ มงคลธนทรัพย์ วิ่งถนน
1486 – ณัฐพล ศิริโชติวณิชย์ วิ่งถนน
1487 – จันทรกานต์ ทิมจร วิ่งสวนสาธาณะ, วิ่งถนน
1488 – Subin Duangsai วิ่งถนน
1489 – Wandee Wongsaeng วิ่งถนน
1490 – ชัยเชษฐ์ กิตติเรืองไพโรจน์ วิ่งเทรล
1491 – สิริวัฒน์ กลิ่นเจริญ วิ่งถนน
1492 – Rungrawee Bangkul วิ่ง Treadmil
1493 – ณัชรีย์ ปั้นเหน่งเพชร เดิน
1494 – Piyawat Sangsing เดิน, ทำงานบ้าน, คาร์ดิโอ
1495 – สมพงษ์ ตีรถะ วิ่งถนน
1496 – ธีรวิทย์ เกษตรเจริญ วิ่งถนน
1497 – ณิชาภา พุทธิโชติมงคล วิ่งถนน
1498 – พีระวัฒน์ ชาวดอน วิ่ง Treadmil
1499 – กิรณา ติวาสนันท์ วิ่งถนน, เดิน
1500 – Patthana Tothawee วิ่งเทรล
1501 – เจือจันทน์ จรัสปัทมา วิ่งเทรล
1502 – ชัชชัย กล่อมเกลา วิ่งถนน
1503 – ไพรัตน์ ตันติวงศ์เจริญ วิ่งถนน
1504 – ทัศไนย พิบูลย์สวัสดิ์ ปั่นจักรยาน
1505 – ทินกร ตาคะนานันท์ วิ่งถนน
1506 – สุขมณี ชัยวิชิต วิ่งถนน
1507 – Natthaphol Pattaradechasiriwong วิ่งถนน
1508 – Plearnprai Thongkrod เดิน
1509 – วันดี วงษ์ตั้งมั่น วิ่งถนน
1510 – Prapat Nulow วิ่งถนน
1511 – นพวรรณ ร่วมวงศ์ แอโรบิค
1512 – ชลัช เตชะวีรากร วิ่งเทรล
1513 – วิโรจน์ วงศ์เสรีนุกุล วิ่งถนน
1514 – Phinyarat Manatwimon วิ่งเทรล
1515 – Apidej Chumprecha วิ่งถนน
1516 – NUTTAPONG KOMMAMUANG เดิน
1517 – วรพร มั่นคง วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
1518 – PAIBOON IEMSAARD เต้นแอโรบิค
1519 – วันชาติ จาติเสถียร ปั่นจักรยาน, วิ่งถนน
1520 – วันถนอม เขียวภา วิ่งถนน
1521 – สมรพรรณ จันทร์กระจ่าง เดิน
1522 – Pallop Prasittisanha วิ่งถนน
1523 – Nichakul Kurukui วิ่งถนน
1524 – สุวิทร์ เทศกุล วิ่งถนน, วิ่งสวนสาธารณะ
1525 – บุญชู รอดพงษ์ วิ่งถนน
1526 – วิสา นาคจินดา เดินเครื่องวงรี, วิ่งถนน
1527 – suwinai chanphu วิ่งถนน
1528 – สุวรรณี ดังพิมาย วิ่งถนน, เดิน
1529 – บรรพต พืมขุนทด วิ่ง Treadmil, เดิน, วิ่งถนน
1530 – Det Duemdum วิ่งเทรล
1531 – จันทนา โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ Required #N/A
1532 – Aunruan Mamory วิ่งเทรล
1533 – สุพัตรา เหลืองฆนวันต์ วิ่งถนน
1534 – รุจิรัตน์ ขัดสาย คาร์ดิโอ, Workout
1535 – มงคล แผ้วพลสง วิ่งถนน
1536 – Pratheep Madua วิ่งถนน
1537 – ภูรดา บูรณ์เจริญ วิ่งเทรล
1538 – Montree Tinnaram วิ่งเทรล
1539 – Patravut Taweekaew วิ่งถนน
1540 – สุระชัย ทองกลำ่ วิ่งถนน
1541 – ภูมิดล สร้อยสำราญ วิ่งถนน
1542 – Jaran Nurenrum วิ่งถนน
1543 – Peerayut Pengpanich วิ่งเทรล
1544 – Jessada Pawuttanon วิ่ง Treadmil
1545 – Pramuan Punpan วิ่งถนน
1546 – ชลชัย จตุรทิศ วิ่งถนน
1547 – ธีระ เจริญบุญ เดิน
1548 – กิตติกันตพงศ์ ศรีบัวนำ วิ่งถนน
1549 – Buntika Butcher คาร์ดิโอ
1550 – ไรวินรมน์ กิติรัตน์ตระการ ว่ายน้ำ, เดิน, วิ่ง Treadmil
1551 – นราธิป ยอดเศรณี วิ่งถนน
1552 – Sunt Doromarn Sunt Doromarn วิ่งถนน
1553 – กัมพล ดีโพธิ์ วิ่งถนน
1554 – ศักดา เคนเหลี่ยม วิ่งถนน
1555 – ธนธร ทาคำฟู วิ่งถนน
1556 – อารีย์ จันทรวิจิตร วิ่งถนน
1557 – ปวีณา นภระวี วิ่งถนน
1558 – Sontaree Sophonputthaporn วิ่งถนน
1559 – rattanaporn pinjai วิ่งถนน
1560 – อุษณีย์ เสรีชัยทวีพงศ์ วิ่งเทรล
1561 – เอกชัย สินธ์ภักเี วิ่งถนน
1562 – สมพร รอดด้วยบุญ วิ่งถนน
1563 – Teeravach Doungngam วิ่งถนน
1564 – ณุดร อริยพงศ์ไพศาล วิ่ง Treadmil
1565 – ธนาธิป เสาวภา วิ่งถนน
1566 – Duangjai Siriwatthanasin วิ่งเทรล
1567 – นัฐพล โพธิ์พันธุ์ วิ่งถนน
1568 – Vee Tangmanpakdeepong วิ่งถนน
1569 – พชรพล ลำมะเวช วิ่งถนน
1570 – คล้ายขวัญ บรรยงพัฒนะ วิ่งถนน
1571 – Parkpoom Cholpilaiponk วิ่ง Treadmil, คาร์ดิโอ, โยคะ
1572 – Supaporn Lamlertthon วิ่งถนน
1573 – รัตนา แซ่ตั้ง วิ่งถนน
1574 – วิหก หนูกิจ วิ่งถนน
1575 – โสรัชช์ จันทนบุบผา วิ่งถนน
1576 – Rawitha Mangmati วิ่งเทรล
1577 – จักรกฤษ เกื้อปัญญากูล วิ่งถนน
1578 – กนกพร ขจรบุญญาฤทธิ์ วิ่งถนน
1579 – สาธิตา สมนาเมือง วิ่งถนน
1580 – พงศ์ธร นะไชย วิ่งถนน
1581 – Rangsan Phucharoen ปั่นจักรยาน
1582 – Kittipong Rammana วิ่งเทรล
1583 – กมลชนก หีตโชติช่วง วิ่งถนน
1584 – กัณณิกา สกุลมาก เดิน
1585 – ภูมิ มานะ วิ่งถนน
1586 – พีรณัฐ มุขกระโทก วิ่งถนน
1587 – ศรีจันทนา ครองธรรม วิ่งถนน
1588 – มานัส อัครสุต เดิน
1589 – รัฐฐาภรณ์ องอาจ เดิน
1590 – ธนพล พวงศิลป์ เดิน
1591 – รุ่งรัตน์ ภักตรวิลัย คาร์ดิโอ
1592 – Nampetch Porntharukcharoen ปั่นจักรยาน
1593 – ฐิติพร อัครวรมาศ วิ่งเทรล
1594 – Sopon Kitipaisalnont วิ่งถนน, วิ่งลู่วิ่ง
1595 – นิรมล ราชกิจ วิ่งถนน
1596 – รัตนา ปาระมีสัก วิ่งถนน
1597 – จิตราณุช พิทักษ์ภากร วิ่งถนน
1598 – ชาลิณี เหี้ยมจะบก วิ่งถนน
1599 – SUPHAWANEE BUNCHONG วิ่งถนน
1600 – ดวงฤดี พรธารักษ์เจริญ คาร์ดิโอ
1601 – ทัฬห์ รัตแพท วิ่งถนน
1602 – ธนะสันต์ ศรีฉ่ำ วิ่งถนน
1603 – สมควร ไชยสมบัติ วิ่งถนน
1604 – sermsak thipan วิ่งเทรล
1605 – ขวัญฤทัย ละมุลตรี วิ่งถนน
1606 – ชัยชาญ ไชยรังสินันท์ วิ่งถนน
1607 – อนันต์ เรืองหยอย วิ่งถนน
1608 – Prasert Totrakul วิ่งถนน
1609 – wilaiporn thongob คาร์ดิโอ
1610 – Weerawarn Phongearn คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil, เดิน, วิ่งถนน
1611 – จักษุชน ไวยรูป วิ่งถนน
1612 – Sukunya Busabong วิ่งถนน
1613 – จำลองลักษณ์ จันทร์รักษ์ วิ่งถนน
1614 – Pongrat Natesenee เดิน
1615 – กุลศรัณย์ เทียนประพันธ์ วิ่งถนน
1616 – ชนันนัทธ์ อินต๊ะเสน วิ่งเทรล
1617 – อิทธิพงษ์ โพธิรัชต์ เดิน
1618 – SUPAPORN KOMSAN วิ่งเทรล
1619 – เดชดำรงค์ พึ่งวิกรัย กระโดดเชือก
1620 – นันท์นภัส ทองคำ วิ่งถนน
1621 – ถนอมตระกูลชัย สุธิดา วิ่งถนน
1622 – มุดตรีก๊ะ กูลหลัง วิ่งถนน
1623 – น้ำผึ้ง แสงอินทร์ วิ่งถนน
1624 – Supranee Wongthammalert วิ่งถนน
1625 – ดนัยณัฏฐ์ ศรีสันติสุข วิ่งถนน
1626 – Laorod Warisa วิ่งถนน
1627 – Supasita Nopsri คาร์ดิโอ
1628 – เสาวรส มานะเจริญวงศ์ คาร์ดิโอ
1629 – ธนัชชา มหาวิริโย ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1630 – อุสาประภาวัต วิหค วิ่งถนน
1631 – Duangrith Dooloi วิ่งถนน
1632 – KRISSADAKORN KAIYAFAI วิ่งถนน
1633 – Manop Pansod วิ่งถนน
1634 – วัณณุวรรธน์ วิเชียรศรี วิ่งถนน
1635 – Sutipan Nilpetch วิ่งถนน
1636 – เฉลิมพล ดีงาม วิ่งถนน
1637 – ธนพล ผิวขาว วิ่งถนน
1638 – ศุภิกา ณัฐพจน์ วิ่งถนน
1639 – กัลยากร เพ็ญพสิษฐ์ วิ่งถนน
1640 – Kedmanee Rodanun โยคะ
1641 – Nitis Saisiri วิ่งถนน
1642 – คมสันต์ ปาลี วิ่งถนน
1643 – สมคิด บรรพต วิ่งถนน
1644 – Jirapong Jiewsri วิ่งถนน
1645 – Wanthana Pansawat วิ่งถนน
1646 – สุพรรณิการ์ แสนสมบัติ วิ่งถนน
1647 – Supanut Choochart คาร์ดิโอ
1648 – Wilai woraseetakankul Lai วิ่งถนน
1649 – สรินทิพย์ ถาใหม่ เดิน, เต้นแอโรบิค
1650 – Pitchakorn Kumuang (น้องแจ๊บ) วิ่งถนน
1651 – Darmone satitmetakul วิ่งถนน
1652 – วีระเดช เศรษฐชาตนันท์ วิ่งถนน
1653 – อนุพงษ์ สุขวิเศษ วิ่งถนน
1654 – เอกพันธ์ พรมทอง วิ่งถนน
1655 – ทิพวรรณ ขาวสงวน แบดมินตัน
1656 – สุนิสา บุตรเปี้ย วิ่งถนน
1657 – อภิวัฒน์ พึ่งโพธิ์เจริญพันธ์ วิ่งถนน
1658 – อดุลย์ วันสุไลมาน วิ่งถนน
1659 – ธวัชชัย ศรีไพโรจน์ วิ่งถนน
1660 – กัมปนาท ปาวิน วิ่งถนน
1661 – รุ้งลดาภรณ์ พุ่มเกลี้ยง วิ่งถนน
1662 – สมศักดิ์ คงเจริญ วิ่งถนน
1663 – ราชา คุณสิวะ วิ่งเทรล
1664 – นพดล ชาติรังสรรค์ วิ่ง Treadmil
1665 – ประสิทธิ์ กุลกลม วิ่งถนน
1666 – วรรณดี รัชตเวช วิ่งถนน
1667 – สิริรัสมิ์ ศิริมาตย์ เดิน
1668 – Sophon Phuakphong ปั่นจักรยาน
1669 – ไพรวัลย์ วรสาร เดิน
1670 – Suta Supapun วิ่งถนน
1671 – สรวุธ กาญจนาวสุ วิ่งถนน, เดิน, เวทเทรนนิ่ง, ปั่นจักรยานในร่ม
1672 – Alongkorn Polkitsaran คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
1673 – ชัยวัตร ประจำเมือง วิ่งถนน
1674 – ฐิติมาน แก้วขาว วิ่งถนน
1675 – KONGAPAN BOONJANTUK เครื่องเดินวงรี
1676 – พัฒน์พงศ์ ทองจิตต์ วิ่งถนน
1677 – ศิริวรรณ ภัทรานนท์อุทัย วิ่งถนน
1678 – Nust Jornjaran เดิน, วิ่งถนน
1679 – อณิมา ทัศจันทร์ วิ่งถนน
1680 – อดิพงศ์ สุวัฒนวรกิจ วิ่ง Treadmil
1681 – สุรชัย ลีลาอุดมวรกุล วิ่งเทรล
1682 – Siwa Sawangphol วิ่งถนน
1683 – กิตติ อวยจินดา ปั่นจักรยานในร่ม
1684 – สราวุธ วิวัฒนาการ วิ่งถนน
1685 – นทกมล เชษฐธง วิ่งถนน
1686 – กิตติ คันตระวิวัฒน์ วิ่งถนน
1687 – Chawin Thanasakkosol เดิน, วิ่ง Treadmil
1688 – Uthis Inthipunya วิ่งถนน
1689 – กรรณิกา มาลี วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
1690 – จักรพันธ์ ชัยยัง วิ่งถนน
1691 – เนาวรัตน์ ปฐวินทรานนท์ วิ่งถนน
1692 – วิวัฒน์ นรอ่อน วิ่งถนน
1693 – Phannarai Aksornthueng วิ่งถนน
1694 – Panita Muneerat วิ่งถนน
1695 – จักรกฤษณ์ เมฆชอุ้ม วิ่งถนน
1696 – Wimonmart Busabok Elliptical
1697 – ธเนส กาญจนครุฑ วิ่งถนน
1698 – สุเทพ เข้มขัน วิ่งถนน
1699 – Nattacha pornsupsin เดิน, ทำงานบ้าน
1700 – พงศกร มะวงศ์ วิ่งถนน
1701 – สุธีรา บุญขำ วิ่งถนน
1702 – Krittidech Chinthadaphat วิ่งถนน
1703 – NuuuuuM KEN วิ่งถนน
1704 – Somboon phongthamrong วิ่งถนน
1705 – NUMPROONG CHOLDUMRONGKOOL วิ่งเทรล
1706 – Thanathorn Supyodome วิ่งถนน
1707 – โอภาส สิริธนเศรษฐ์ วิ่งถนน, เวทเทรนนิ่ง, ทำงานบ้าน
1708 – จีระวัฒน์ สัตตยุทธ วิ่งถนน
1709 – พัชรณีพรรณ จันทโสภีพันธ์ วิ่งเทรล
1710 – ณัฐพล ปัญญาวรพงศ์ เดิน
1711 – วีรยศ แสงเมฆ วิ่งถนน
1712 – สุภาพร จันทร์กระจ่าง วิ่งถนน, เดินซื้อของที่ไบเทค
1713 – กิตติยา สังข์เครืออยู่ วิ่งถนน
1714 – จิราพร อินทรสุข วิ่งถนน
1715 – เมริสา นาคะเสงี่ยม วิ่งถนน
1716 – สาติมา แสงหิรัญ เที่ยวภูเขา
1717 – Natapon Kitikora วิ่งถนน
1718 – สิทธิภูมิ พรหมภู่ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1719 – สุจิตรา จันทร์สาม วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
1720 – ปรียานุช เสือยอด วิ่งถนน, เวทเทรนนิ่ง
1721 – Saowanee Chaiyapan วิ่งถนน
1722 – ธนาวุฒิ บุนนาค วิ่งถนน
1723 – เหมือนตะวัน จุลจักรวัฒน์ วิ่งถนน
1724 – สุดารัตน์ ขวัญอ่อน วิ่งถนน
1725 – ฉัตรชัย ชุ่มภิรมย์ วิ่งถนน
1726 – ภาณุ รัมมะสิทธิ์ วิ่งถนน
1727 – สุรชัย วิวัฒนเจริญชัย วิ่งถนน
1728 – วีนา จินดาเลิศ วิ่งถนน
1729 – Rarai Veangsima วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
1730 – มนต์รัฐ วรวุฒิ วิ่งถนน
1731 – Paprakob Kanrika เดิน&จ้อกกิ้ง
1732 – สมชาย อินทร์รุ่ง วิ่งถนน
1733 – อัจฉรา ได้เจริญสุข วิ่งถนน
1734 – Methee Ewsakul วิ่งถนน
1735 – กาญจนา บัวลอย วิ่งถนน
1736 – กิตติศักดิ์ ทิพย์ธวัชวงศา วิ่งถนน
1737 – Duangrat Kongsuwan เดิน
1738 – พนารัตน์ ปัทมโรจน์ วิ่งถนน
1739 – ปัทมา มูสิกะปาละ วิ่งถนน
1740 – ทิยาพร แซ่หลี วิ่งถนน
1741 – นิกส์ แวววิริยกุล วิ่งถนน
1742 – สุขุม ภุมรินทร์วรากุล วิ่ง Treadmil
1743 – วาสนา ปินชัย คาร์ดิโอ
1744 – สุวรรณี แซ่ลิ้ม วิ่ง Treadmil
1745 – ฐิติวรดา จำรัสบุญ วิ่งถนน
1746 – Jekita Mokhagul ปั่นจักรยาน
1747 – จักรกฤษณ์ ปัญญานะ ปั่นจักรยาน
1748 – Chanon Chalalai วิ่งถนน, วิ่งเทรล
1749 – Watcharee Pattanakijphaisal ปั่นจักรยาน, คาร์ดิโอ
1750 – อัศนีย์ รัตนโสภณ วิ่งถนน
1751 – Sirikamon Watcharaseemanan วิ่งถนน
1752 – ปริญญา บุญสวัสดิ์ วิ่งถนน
1753 – กันฑ์อเนก เกตุแก้ว วิ่งถนน
1754 – ยุทธพงษ์ เตชวรรณสิทธิ์ วิ่ง Treadmil
1755 – Sopida Koin วิ่งเทรล
1756 – ธณัศพัทธ์ ศรีคงแก้ว วิ่งถนน
1757 – ชนิดา แสวงคำ วิ่ง Treadmil
1758 – Anchalee Tengchoo วิ่งเทรล
1759 – Namfon Songboon วิ่งถนน, ทำงานบ้าน
1760 – Bhudis Pingumpee วิ่งถนน
1761 – Neeranuch Aiyaranoy วิ่ง Treadmil, ทำงานบ้าน
1762 – วาณีรัตน วงศาโรจน์ วิ่งถนน
1763 – ณัฐธิดา แสงอินทร์ วิ่งถนน
1764 – Kru Wandee วิ่งถนน
1765 – Puntiwa Chummoong วิ่งเทรล
1766 – จุรีรัตน์ สง่าเนตร วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1767 – ภัทรวรรธน์ ธนดิษฐ์สุวรรณ วิ่งถนน
1768 – ชาญยุทธ สืบแก้ว วิ่งถนน
1769 – นาวี จินะเงิน วิ่งเทรล
1770 – ศุภชัย ชัยมงคล วิ่งถนน
1771 – Parichart Promjun วิ่ง Treadmil
1772 – สมศักดิ์ พุทธิโชติมงคล วิ่งถนน
1773 – Songchai Cheawchan วิ่งถนน
1774 – พงษ์พิทักษ์ ศรีหริ่ง วิ่งถนน
1775 – สิรภัทร ก้อนคำ ปั่นจักรยาน
1776 – ไพบูลย์ วงศ์หทัยไพศาล วิ่งถนน
1777 – ดวงพร ธาดากชกร วิ่งถนน
1778 – ธัญญา คำเปลี่ยน วิ่งถนน
1779 – นิภาพร วณีสอน วิ่งถนน
1780 – นพรัตน์ ศรีสะอาด
วิ่งถนน, ทำการเกษตร (ปลูกผัก พรวนดิน ให้อาหารไก่ ฯลฯ)
1781 – Onouma Muhomad วิ่งถนน
1782 – Prompong Promsen วิ่งถนน
1783 – เพชรรัตน์ เรื่องธุระกิจ วิ่งถนน
1784 – SIRIN Bunleng วิ่งถนน
1785 – กฤษดานุพันธ์ พวงศิลป์ วิ่งถนน
1786 – วิทยา แหลมทอง วิ่งถนน
1787 – เสฐียรพงษ์ ถาวรสกุลรัตน์ วิ่งถนน
1788 – พีรยุทธ์ เล็กมาก วิ่งถนน
1789 – พิพัฒน์ จั่นแย้ม เวทเทรนนิ่ง
1790 – ่จารุวัลย์ สุขใส วิ่งถนน
1791 – ทองเพียร คำบรรลือ วิ่งถนน
1792 – อนุสร ใยบัว วิ่งถนน
1793 – Thaniya Booncharoen วิ่งถนน
1794 – ขวัญเรือน สายวงค์ยนต์ วิ่งถนน
1795 – พรรณรัตน์ เงินสมบัติ วิ่งถนน
1796 – วราภรณ์ อรุณศิริสุข วิ่งถนน
1797 – Natthakit Ananthakit วิ่งถนน
1798 – Tossaporn Kanjanawong วิ่งถนน, เดิน
1799 – จิราภรณ์ รุ่งรัตน์ ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), เดิน
1800 – ไพโรจน์ อุกฤษฏ์รัตน์ วิ่งถนน
1801 – เอนก อินทร วิ่งถนน
1802 – ศิริพรรณ ธีระฌรจนพงผ์ คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง, เล่นคลาสในฟิตเนสค่ะ
1803 – สมจิต มีบุญส่ง วิ่งถนน
1804 – อังคณา โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ วิ่งเทรล
1805 – suirean chantrathammachat วิ่งถนน
1806 – รัชนัยน์ มหาโพธิ์ วิ่งถนน
1807 – วชิรุฬ จันทรงาม เดิน
1808 – นันทวัฒน์ สังฆะมะณี วิ่งถนน
1809 – ศิษฐพงศ์ นาชัยเพิ่ม วิ่งถนน
1810 – ทศพร มั่นพันธุ์ ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1811 – Ratchanee Dachawiklai วิ่งถนน
1812 – อนูวา อารีดี วิ่งถนน
1813 – มัลลิกา ไอยราพัฒนา วิ่งถนน
1814 – ธานินทร์ อินทยงค์ วิ่งถนน
1815 – สุภชัย ไพโรจน์ วิ่งถนน
1816 – อรกัญญา อาริยะกุล วิ่งถนน
1817 – ปัญญาพล อุไรพันธุ์ วิ่งถนน
1818 – สิรภพ ทองรับแก้ว วิ่งถนน
1819 – คมกฤช รัชตเวช วิ่งถนน
1820 – พงษ์ศักดิ์ เผ่าวิจิตร วิ่งลู่ยาง
1821 – ไพฑูรย์ สำราญอยุ่ วิ่งถนน
1822 – kanokpond wayupong เวทเทรนนิ่ง, วิ่งถนน
1823 – Sommart Srivisalsak วิ่งถนน
1824 – สิรภัทร อิ่มแก้ว วิ่งถนน
1825 – สุทิน ศศิวิมลฤทธิ์ วิ่งถนน
1826 – สุวิทย์ อินทฤทธิ์ วิ่งเทรล
1827 – ธนกร ล้อเทียน วิ่งถนน
1828 – มัทนา มะโนจิตร วิ่งถนน
1829 – วันเพ็ญ พรมเพ็ชร วิ่งถนน
1830 – Pornpimon Payakgeat วิ่งถนน
1831 – ประทวน ขอดแก้ว ปั่นจักรยาน
1832 – วิชิต วรรณสนธ์ วิ่งถนน
1833 – สิทธิชัย จันทร์มณี เวทเทรนนิ่ง, เดิน
1834 – กฤษฎา ภัทรพนาสกุล วิ่งถนน
1835 – Prasat trairongvijit วิ่งถนน
1836 – เจษฎา เกิดช่าง วิ่งถนน
1837 – ทศพล แดงเรือง วิ่งถนน
1838 – นิตยา ทองธราดล เดิน
1839 – เล็ก วงค์งาม วิ่งถนน
1840 – วาสนา สุรสิทธิ์สิน วิ่งถนน
1841 – Sutthawee Kaewjinda วิ่งถนน
1842 – Nattakun Manthaisong วิ่งถนน
1843 – ธิติมา สิทธิหาญ วิ่งถนน
1844 – พงษ์ศักดิ์ ทาแกง วิ่งเทรล
1845 – วิจิตร เชื่อมสุวรรณ วิ่งถนน
1846 – Pichit Tantipanichkul ปั่นจักรยาน
1847 – Wisit Towiwak วิ่งถนน
1848 – จักรพันธ์ จันทรเถร วิ่งถนน
1849 – วิไลพร วินัยสถาพร เดิน, เครื่องElliptical, ปั่นจักรยานในร่ม, วิ่ง Treadmil
1850 – วรญา ยุวะสุต วิ่งถนน
1851 – ทินกร ประชมภู วิ่งถนน
1852 – ภูวกรดิษฐ์ ม่วงรุ่ง เดิน, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1853 – Charintip Laohaprasit วิ่ง Treadmil
1854 – Butsabong Manthewarit วิ่งถนน
1855 – มานิดา ปาระมีสัก Manida Parameesak วิ่งถนน
1856 – กัมพล จิราวรรธนะ วิ่งถนน
1857 – บวร โคตโยธา วิ่งถนน
1858 – Chaloemkiat Worawek วิ่งถนน
1859 – มานิต นันตะกูล
เตะบอลกับลูก, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
1860 – Kanchana Singhrakthai วิ่งถนน
1861 – พูนพงศ์ เจริญกุล วิ่งถนน
1862 – Panida Rojratsirikul วิ่งถนน
1863 – ดุษฎี ศิละคุณาภรณ์ วิ่งในบ้าน
1864 – Samart Wangkumklang วิ่ง Treadmil
1865 – YAOWAPA THONGSAK วิ่งถนน
1866 – ปราณี กวางเฉลียว วิ่งถนน
1867 – กวิสรา วรภัทรขจรกุล วิ่งเทรล
1868 – พรรณภัค วงษ์กิติคุณ วิ่งถนน
1869 – Soontaree Thongniam วิ่งถนน
1870 – วิไลภรณ์ ผ่องใส วิ่งเทรล
1871 – คงพล จันทาบุตร วิ่งถนน
1872 – ภราดร สุทธิพันธ์กูร วิ่งถนน
1873 – วิศรา วรอัฐสิน วิ่งถนน
1874 – ขรรค์ชัย สินจ้อย วิ่งถนน
1875 – Nada Pattanadilok วิ่งถนน
1876 – Prissana Sulaimad วิ่งถนน
1877 – Sanya Siriprapai วิ่งถนน, เดิน
1878 – Tassanee Nokkaew วิ่งถนน
1879 – มณเฑียร ทองพิจิตร วิ่งถนน
1880 – Chinanan Fongkhamtan วิ่งถนน
1881 – Phubordee Phusakulkajorn คาร์ดิโอ
1882 – สมพงศ์ ม่วงคราม วิ่งถนน
1883 – นฤนาถ บุญตา วิ่งถนน
1884 – รุ่งนภา สังข์ทอง เดิน
1885 – Pornpol Asawaphan วิ่งถนน
1886 – สมบัติ ร่วมสุข วิ่งถนน
1887 – สุมนัส บุญรัตน์ วิ่งถนน
1888 – kritsanachat naknok วิ่งถนน
1889 – ปิ่นพลอย สร้อจสำโรง วิ่งถนน
1890 – Teerapong Pintapin วิ่งถนน
1891 – นิรมล มาลีสุวรรณชัย เดิน
1892 – พลภัทร วินัยบดี วิ่งถนน
1893 – วิเชฐ ทะวงค์เงิน วิ่งถนน
1894 – เกษณี คงดี วิ่งถนน
1895 – วรุตม์ โอยสวัสดิ์ วิ่งถนน
1896 – อาทิตย์ เปรมทอง วิ่งถนน
1897 – วิทวัส แสงโชติช่วงชัย วิ่งถนน
1898 – Santi Janplangsang วิ่งถนน
1899 – วรรณศักดิ์ คงดี วิ่งถนน
1900 – เจริญทิตย์ วินัยกุลพงค์ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1901 – จรรยา เค้ามิม วิ่งถนน
1902 – นวพล เนตรทิพย์ วิ่งถนน
1903 – ภัทรียา สว่างศิลป์ เดิน
1904 – วิลาสินี เจรจาปรีดี เดิน, ทำเกษตร
1905 – นิษฐา แลม วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1906 – ภัณฑิรา นิ่มทองคำ วิ่งถนน
1907 – อมรศักดิ์ เจริญศรี วิ่งถนน
1908 – จันทิมา ขันทอง เดิน
1909 – ปัทมา แซ่ตัน เดิน
1910 – supichaya wichai วิ่งถนน
1911 – เอกรัตน์ อัครปรัชญานันท์ วิ่งถนน
1912 – นพัฒน์ ธนาภรณ์วิริยะกุล วิ่งถนน
1913 – Best Phasit วิ่งถนน
1914 – บรรจง ธีระธนา วิ่งถนน
1915 – วิรุฬห์ เลิศวิทยาประดิษฐ์ เดิน
1916 – นิปุณ ฉันท์ธนกุล วิ่ง Treadmil, เวทเทรนนิ่ง
1917 – ปรัชญา ไชยชนะ วิ่งถนน
1918 – Anurak Leenawarat วิ่งถนน
1919 – Warunee Ten-issara วิ่งเทรล
1920 – ประวีณ ปาติยเสวี วิ่ง Treadmil
1921 – อนิรุทธิ์ ประยงค์ วิ่งถนน
1922 – Tavinee Kiatsornsri วิ่งถนน
1923 – ภวรัญชน์อร ทิพย์เพชร วิ่งถนน
1924 – Rathapol Jirapanont วิ่งถนน
1925 – ยุคลพร เต็งสกุล บาวม์การ์ทเนอร์ วิ่งถนน
1926 – สมโถช กาญจนะ วิ่งถนน
1927 – pornsawan khampia วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
1928 – ณัฐพงษ์ ทับศรีรักษ์ วิ่งถนน
1929 – ศรีสุรัตน์ ประกอบชาติ วิ่งถนน
1930 – Kampanat Chonsawad วิ่งในสนามวิ่ง
1931 – ลิขิต ผมพันธ์ วิ่งถนน
1932 – กุลปรานี พรสุรัตน์ วิ่งถนน
1933 – พิสิฎฐ พงศ์สุพรรณกิจ วิ่งถนน
1934 – สมชาย วงศ์ศรีกชกร วิ่ง Treadmil
1935 – โสภิต พิมพ์สกุล วิ่งถนน
1936 – นัฐวิช แก้วพิกุล วิ่งถนน
1937 – ปรีชา รอดคล้ำ วิ่งถนน
1938 – สุกัญญา ฉันทวรกิจ วิ่งถนน
1939 – เอกภพ ชูแก้ว วิ่งถนน
1940 – Rotjarek Kantreesombut วิ่งเทรล
1941 – ภัสร์ภัค จันทา วิ่งถนน
1942 – Pridsadang Seedee วิ่งถนน
1943 – ฐิติณัฏฐ์ ใจเอื้อย วิ่งถนน
1944 – นิภา ชนะวงษ์ วิ่งถนน, เดิน
1945 – ประวิตร์ เพียรวิริยะ วิ่งถนน
1946 – กฤษ อารี วิ่งถนน
1947 – สุทธิพงษ์ โพธิสวัสดิ์ วิ่งถนน
1948 – ณัฐพล ชำนะหาร วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
1949 – บดินทร์ กระจ่างกิจเงินทวี วิ่งถนน
1950 – พรเทพ แปลกสนอง วิ่ง Treadmil
1951 – somboon tantiborwornsakul คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
1952 – Surasit Sriburasuk วิ่งถนน
1953 – ธนชาติ โพธิ์งาม วิ่งถนน
1954 – Kanokporn Attapawat วิ่งเทรล
1955 – Ratchnee Kongjude วิ่งถนน
1956 – พีระพล บุญหมั้น วิ่งถนน
1957 – NATTHAPAPHAT THINO วิ่งถนน
1958 – TOM Somchay วิ่งถนน
1959 – Nakarin Maneerat วิ่งถนน
1960 – ปัทมาภรณ์ ทองประหยัด วิ่งถนน
1961 – Jirawat Asokewatana วิ่งถนน
1962 – Lekky Rattanapoom วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
1963 – สัญญา ยั่งยืน เดิน
1964 – สายใจ เกิดช่าง วิ่งถนน, เดิน
1965 – Suleeporn Boondao วิ่งถนน
1966 – Thanonsun Phimon วิ่งถนน
1967 – Thitanant Khamhang วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1968 – Parinthon Pakdeenork วิ่งถนน
1969 – ชาญชัย ศิระสุข วิ่งถนน
1970 – อรุณี บุญเกษม เดิน, วิ่งถนน
1971 – อาณัติ อำพล วิ่งถนน
1972 – Rossarin Mayang วิ่งถนน
1973 – นัฎฐพล บวรนันท์ วิ่งถนน
1974 – ฉัตรวภรณ์ จันทร์สุขปลั่ง วิ่งถนน
1975 – สุคนธ์ทิพย์ เจริญศิริสุทธิกุล วิ่งถนน
1976 – Itthichai Khoglumpan วิ่งถนน
1977 – สุพรรณี ก่ำพิทยากุล วิ่งถนน
1978 – Thammazawazd Rudekajonkeit ปั่นจักรยาน
1979 – Gedsada Veeratrakul ปั่นจักรยาน
1980 – โศภิษฐ์ หมื่นสังข์ เดิน, เวทเทรนนิ่ง
1981 – สุโน ปราศจากภัย วิ่งถนน
1982 – Rapeepong Krasantisuk วิ่งถนน
1983 – Rungrat Taechawinyutham วิ่งถนน
1984 – Pratuang Bunplee วิ่งถนน
1985 – THITIPONG JAIJA วิ่งถนน
1986 – อำนาจ มายประเสริฐ วิ่งถนน
1987 – เสาวรส แก้วหิรัญ วิ่งเทรล, วิ่งถนน
1988 – ภานุวัฒน์ ราชาลี วิ่งถนน
1989 – Sasitorn Kradumporn วิ่งถนน
1990 – Sumapa Chaiamnuay วิ่งถนน
1991 – อัจฉราวดี หรินทิพย์ วิ่ง Treadmil
1992 – Orapin Wongsirimateekul วิ่งถนน
1993 – Umaporn Somjit เดิน
1994 – สุทธิพงศ์ ตรีเนตร์รังสี วิ่ง Treadmil
1995 – ปราณี ศีละอาด วิ่งถนน
1996 – วลีรัตน์ ขอดแก้ว วิ่งถนน, โยคะ
1997 – ชานิดา บุญชูวงศ์ วิ่งถนน
1998 – กิติพัฒน์ แซ่ลี่ วิ่งถนน
1999 – พรานเอี้ยง กรกฎ ช่อเส้ง วิ่งถนน
2000 – ศิริรัตน์ ศัพท์สุวรรณ วิ่งถนน
2001 – Sangjun Raksavara ทำงานบ้าน
2002 – กรรณิกา เลิศไพศาลกุล วิ่งถนน
2003 – สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ คาร์ดิโอ
2004 – สมาธิ ทศานนท์ วิ่งถนน
2005 – ปราณี อรุณเอก เวทเทรนนิ่ง, คาร์ดิโอ
2006 – สายขวัญ พลสูงเนิน วิ่ง Treadmil
2007 – กฤษฎาพร ศิลป์จารุ วิ่งถนน
2008 – ขวัญเรือน ยี่ตั วิ่งถนน
2009 – ปิยะพงศ์ เจือหอม วิ่งถนน
2010 – ภัณฑิลา สินสุขพร วิ่งถนน
2011 – สุริยันต์ แย้มภิรมย์ศรี วิ่งถนน
2012 – อธิศา ลักษณะตระกูล วิ่งถนน
2013 – พภัสสรณ์ พรธารักษ์ เดิน
2014 – ภากร มโนมัยวิบูลย์ วิ่ง Treadmil
2015 – วีรภัทร์ พุทธประเสริฐ วิ่งถนน
2016 – Phiradhon Kenon วิ่งถนน
2017 – พงษ์ศักดิ์ ดอกพอง วิ่ง Treadmil
2018 – อุษา วงศ์อติชาติ วิ่งถนน
2019 – ชูพงษ์ โค้วสุวรรณ วิ่งถนน
2020 – พิรัลรัตน์ รุ่งสาย วิ่งถนน
2021 – Onnipa NUALTHIAM วิ่งถนน
2022 – เบ็ญจมาศ ประพฤติ วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2023 – สุรศักดิ์ บุญมา – เดิน
2024 – Waewdao Dathong วิ่งเทรล
2025 – Somchai Kittisuktrakun วิ่งถนน
2026 – ขวัญจิต ปิยะวรรณะกูล วิ่งถนน
2027 – สมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม คาร์ดิโอ, เครื่องเดินวงรี
2028 – ฐิชา เหล่าศุภวณิชย์ วิ่งเทรล
2029 – Supreeya Janwongkit วิ่งเทรล
2030 – อนันต์วัฒน์ ธนจรัสธำรง วิ่งถนน
2031 – โชตินล โชติโภคากุล วิ่งถนน
2032 – มานะ ศิริพัฒนสมขาย วิ่งถนน
2033 – Minyada Amporn วิ่งถนน
2034 – น.ส.ชนัญธิดา ประจำเมือง วิ่งถนน
2035 – ญาณวุฒิ เรืองศรี วิ่งถนน
2036 – พรศรี ฟองลม วิ่งถนน
2037 – พงศพัศ แสงอินทร์ วิ่งถนน
2038 – ศุภชัย ศรีมาลา วิ่งถนน
2039 – สมบูรณ์ ไพบูลย์บุษราคัม วิ่งถนน, วิ่งเทรล, ปั่นจักรยาน, เดิน
2040 – นวพล นิ่มนวล วิ่งถนน
2041 – Sujittra Laokhot วิ่งเทรล
2042 – ณิชมณ ศรีสวัสดิ์ เดิน
2043 – เบญจรัตน์ พุทธากูร กระโดดเชือก
2044 – ณรงค์ฤทธิ์ ประวาลศิลป์ วิ่งถนน
2045 – เจษฎา โมกขกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2046 – Montri Praditboon วิ่งถนน
2047 – อธิชา ม้าชัย จุ๋ม วิ่งถนน
2048 – Here Sakit วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
2049 – สมเจตน์ แก้วกลม วิ่งถนน
2050 – PRAPAPAN DEEVEE วิ่งถนน
2051 – Somnuek Khonwai วิ่งถนน
2052 – กุลวัชร เมธาภูวนนท์ วิ่งถนน
2053 – Thornthan Yotha คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2054 – ยุทธศาสตร์ สารมโน วิ่งถนน
2055 – Jittraporn Joomtaku คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
2056 – Wanatchaporn Kongnakorn คาร์ดิโอ
2057 – กัมพล ชาญเชิงพานิช วิ่งถนน
2058 – ธนารัฐ บวรสุวรรณ วิ่งถนน
2059 – สุภัคชญา ทองชูช่วย วิ่งถนน
2060 – ๊Utumporn Srivisalsak เดิน
2061 – kamtorn ritsarnpitak วิ่งถนน
2062 – เนื่องพลี รัตนา วิ่งถนน
2063 – ปัญญา สาระวาส วิ่ง Treadmil
2064 – วนิชา สิทธิปาน ปั่นจักรยาน, วิ่งถนน
2065 – Nattaporn Lomwongwittaya วิ่งถนน
2066 – เครือวัลย์ ศิระสุข วิ่งถนน
2067 – Jantanipa Laowanitwattana ทำงานบ้าน, ทำการเกษตร
2068 – วิภาวดี สุวรรณชาตรี วิ่งถนน
2069 – Somrudee Namjaipetch วิ่งถนน
2070 – ขนบพร ทองลอย วิ่งถนน
2071 – ณัฐศักดิ์ ชัยชนะ วิ่งถนน
2072 – Chadakate Siriwan วิ่งถนน
2073 – ปราโมทย์ เรืองพิริยกิจ วิ่งถนน
2074 – Chaisit Rattanakunpradit วิ่งถนน
2075 – เปรมศักดิ์ แพงมี วิ่งถนน
2076 – ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ วิ่ง Treadmil
2077 – ชัยวุธ เตชะไพโรจน์ วิ่งถนน
2078 – ประสิทธิ์ วงษ์กิติคุณ วิ่ง Treadmil
2079 – Jidapa Phanpongpanit วิ่งถนน
2080 – Narit Chinpitakwattana วิ่งถนน
2081 – สุปริยา หล่อกิตติวณิชย์ คาร์ดิโอ
2082 – Amporn Kasemsin วิ่งเทรล
2083 – Wikanda Tiraanakesin วิ่งถนน
2084 – จันทนี อาระยานันท์ วิ่งถนน
2085 – นุช โตอดิเทพย์ วิ่งถนน
2086 – ภัชชรีย์ ตั้งประเสริฐ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2087 – ศุภากร โสภณอุดมพร วิ่งถนน
2088 – สุภักดิ์ อภิธนวิทย์ วิ่งถนน
2089 – Natticha Duomchok วิ่งเทรล
2090 – ณัฐกานต์ ตั้งหลักมั่นคง วิ่ง Treadmil
2091 – ธนภูมิ มหาวิริโย คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2092 – ธนัช ยอดดำเนิน วิ่งถนน
2093 – อาซีซัน เก็มเส็น วิ่งถนน
2094 – พงษ์นรินทร์ ภูมิอินทร์ วิ่งถนน
2095 – สุชาติ สุธีรพรชัย วิ่งถนน
2096 – นงนภัส พันธุ์งาม เดิน
2097 – สาวิกา มีนกาญจน์ วิ่งถนน
2098 – เทพฤทธิ์ กลิ่นพุฒซ้อน วิ่งถนน
2099 – ดารากูล จักษ์ตรีมงคล คาร์ดิโอ
2100 – เบญญาทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์ ทำงานบ้าน, คาร์ดิโอ, เดินทำงานในออฟฟิศ
2101 – อรวรรณ น่วมภักดี วิ่งถนน
2102 – นพดล แป้นขาว วิ่ง Treadmil
2103 – ลัดดาวัลย์ แสงอินทร์ วิ่งถนน
2104 – ดีพร้อม ฟูฟอง วิ่งถนน
2105 – ดรุณยารัตน์ ศรีมนัส วิ่งถนน
2106 – สมปอง กลิ่นอ่อน วิ่งถนน
2107 – Monpichan Siripark วิ่งถนน
2108 – ปราณี เวชพานิช เดิน
2109 – อัญชิสา ตระการสิทธิกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2110 – สวราชย์ ชุมภูทอง วิ่งถนน
2111 – Thararat Prakien วิ่งถนน
2112 – ยุรีวรรณ นิลสลับ วิ่งถนน
2113 – monchai boonchoojai ทำงานบ้าน
2114 – Paweethidar Sornwijarn วิ่งถนน
2115 – สมใจ กุมภิโร วิ่งถนน
2116 – จุมพล งามกาละ วิ่งถนน
2117 – วิสรรค์ สมคม วิ่งถนน
2118 – พัชรีย์ พึ่งครุธ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2119 – วีระพันธ์ เชิดเกียรติกุล ทำงานบ้าน
2120 – Sittichai Saranwong คาร์ดิโอ, ลวกบะหมี่-เกี๊ยว
2121 – กฤตภัทร กิมประเทศ วิ่งถนน, วิ่งเทรล
2122 – ชเนศ ภิรมย์พุด เตะฟุตบอล
2123 – Apichot Thasom วิ่งถนน
2124 – SomSak vinatha วิ่งถนน
2125 – Noppasit Pattanakitrungruang วิ่งถนน
2126 – Porntip Yapakdee เวทเทรนนิ่ง, วิ่งถนน
2127 – กาญจนา มหานิล ปั่นจักรยานในร่ม, เดิน, คาร์ดิโอ
2128 – วราภรณ์ ด่อนคร้าม วิ่งถนน
2129 – Rapeepat Tokran วิ่งถนน
2130 – สุวิทย์ แดงข้าม วิ่งถนน
2131 – จิตสุภา เหง่าประเสริฐ วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2132 – เจริญชัย ฉัตรกิติพรชัย วิ่งลู่วิ่งสนามกีฬา
2133 – ปรารถนา สมจิตร วิ่งถนน
2134 – วีราดา อังคสุทธิพงษ์ คาร์ดิโอ
2135 – พิมลพร ฉัพพรรณรังษี วิ่งลู่ในสนามกีฬา
2136 – ศึกษา ศิวเสน วิ่งถนน
2137 – Anusorn Busayavorapat ทำงานบ้าน, กระโดดเชือก, คาร์ดิโอ
2138 – ปทิตตา จันทนนท์ วิ่งถนน
2139 – พนัส เอี่ยมศิริ วิ่งถนน
2140 – Tanyarak Jaichuen คาร์ดิโอ, วิ่งสายพานรูปไข่
2141 – ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ วิ่งถนน
2142 – Korbkorn Khongkhajonboonthavi ปั่นจักรยานในร่ม
2143 – เฉลิมพงษ์ เทียนไพบูลย์ศิริ วิ่งถนน
2144 – จารุวรรณ์ กิจจะวัฒนะ คาร์ดิโอ, เดิน
2145 – ประนิตย์ อาระยานันท์ วิ่งถนน
2146 – Kwanyuen Pengsanga วิ่งถนน
2147 – Songkran Sirikhaeng วิ่งถนน, เดิน
2148 – นฤมล ทวีคูณ วิ่ง Treadmil
2149 – Sasithon Kongdang วิ่ง Treadmil
2150 – เบญจวรรณ จันทร์นฤกุล วิ่งถนน
2151 – ธนภูมิ ปรีชานัตน์ วิ่งถนน
2152 – Janjira Kulpermtaweerach คาร์ดิโอ
2153 – ยุวดี ตันเจริญวัฒนะกิจ วิ่งถนน
2154 – อรอนงค์ อรุณเอก วิ่งถนน
2155 – กฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ วิ่งถนน
2156 – อภิสิทธิ์ ยามโสภา วิ่งถนน
2157 – พวงผกา ดวงเนตร วิ่งถนน
2158 – กนิษฐา ทรวงบูรณกุล วิ่งถนน
2159 – ชยาพร ดิษฐสกุล วิ่งถนน, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2160 – สมชาติ นามทอง ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2161 – สมชาย พวงบานเย็น วิ่งถนน
2162 – อภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย วิ่งถนน
2163 – เพชรนภา วุฒิเอกไพบูลย์ วิ่งถนน
2164 – Napaphat Jedsadawat เดิน
2165 – Natnicha Bothong วิ่งถนน
2166 – นพเล สิทธิวราเวชกุล วิ่งถนน
2167 – บุรัสกร แจ่มศรี
วิ่งถนน, เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2168 – มธุวดี พิมพ์เงิน วิ่งถนน
2169 – Patcharaphol Wongsuwan วิ่งถนน
2170 – โรสริน สายแสง วิ่งถนน
2171 – พงษภัทร จันทร์มา วิ่งถนน
2172 – สิทธิชัย แซ่ตั้ง วิ่งถนน
2173 – MUHAMMAD Buetam วิ่งถนน
2174 – กาญจนา มะณีย์ วิ่ง Treadmil
2175 – ทิตยา เชื่อมสุวรรณ วิ่งถนน
2176 – บุญโรจน์ โตกทองคำ วิ่งถนน
2177 – พงษ์ศักดิ์ ราชะเนตร์ วิ่งถนน, เดิน
2178 – นราวุฒิ ปาลี วิ่งถนน
2179 – นิศาชล ทัตพงศาสิริ วิ่งถนน
2180 – รัชฎาพร กรพาโชค วิ่งถนน
2181 – ศรัญญา กิติธรากุล วิ่งถนน
2182 – สุกัญญา เลิศไพศาลกุล วิ่งถนน
2183 – คนึงนิตย์ ใจเอื้อ วิ่งถนน
2184 – วิภาวี ทองดี วิ่งถนน
2185 – ชนะ พึ่งเสือ วิ่งถนน
2186 – อมรเทพ สุวรรณน้อย แอโรบิก
2187 – ประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ เดิน
2188 – Narongsak Iamsiri วิ่งถนน
2189 – วสันต์ หมัดหมีด วิ่งรอบสนามกีฬา
2190 – อัญญารัตน์ วงศ์คช วิ่งเทรล
2191 – ภัทรศักดิ์ โจมศรี ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2192 – วิจิตรา นนทการ วิ่งถนน
2193 – Sompron Tongsri วิ่งถนน
2194 – ธัญชนก สิริวันต์ วิ่ง Treadmil
2195 – พรรณทิพา ขาวสุข วิ่งถนน
2196 – Nara Boontham วิ่งถนน
2197 – กนกวรรณ เอี่ยมชัย วิ่งถนน
2198 – อภิเชษฐ์ ชวนชม วิ่งถนน
2199 – Sarawut Thongpaiwan ปั่นจักรยาน, วิ่งถนน
2200 – Yothin Wanthong วิ่งถนน
2201 – อโนมา ศรีสุขเกษม วิ่งถนน
2202 – Janjira Sangsin เดิน, ทำงานบ้าน
2203 – Pattarat Silapee วิ่งถนน
2204 – Piyabut Promprasert วิ่งถนน
2205 – Potjaman Vai วิ่งถนน
2206 – Andrew Semansco ปั่นจักรยานในร่ม, เดิน
2207 – สุชัญญา ลิ่มสกุล วิ่งถนน
2208 – อภิชาติ บุญเกตุ วิ่งถนน
2209 – พจนีย์ วรวิชญ์ วิ่งถนน
2210 – วสันต์ ุบุญมา วิ่ง Treadmil
2211 – KRITSADA LEELIANG วิ่งถนน
2212 – ตติยา พิทักษ์ศฤงคาร เดิน
2213 – วิชิตจารุกุล สุภาพร วิ่งถนน
2214 – สิทธินนท์ ทองกุลภัทร์ วิ่งถนน
2215 – TIPPARAT CHAROENSAP เวทเทรนนิ่ง, วิ่ง Treadmil
2216 – ชาย ธิติโรจถกล โยคะ, คาร์ดิโอ
2217 – ตติยา วินาถา วิ่งถนน
2218 – ทัณฑิกา ลาภยงยศ วิ่งถนน
2219 – สุวัฒน์ วรานุสาสน์ เดิน
2220 – อุดมโชค อินทรโชติ เดิน
2221 – Ben Benjee วิ่งถนน
2222 – ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ เดิน
2223 – kamonwan wongpanya วิ่งถนน
2224 – ณุกัญญา ตกต้น คาร์ดิโอ
2225 – อรอวล แพทอง คาร์ดิโอ, เดิน
2226 – ปวีณ นาทองพูน
ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ทำการเกษตร (ปลูกผัก พรวนดิน ให้อาหารไก่ ฯลฯ), คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2227 – ศศิประภา สังขชาติ คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2228 – Praphit Sucharitkul วิ่งถนน, วิ่งลู่สนามราชมัง
2229 – คมคาย สังคง วิ่งถนน
2230 – พิพัฒน์ธนาภรณ์ อยู่สวัสดิ์ ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2231 – วีระศักดิ์ วิปรอด วิ่งถนน
2232 – เบญจมาศ มิ่งสอน วิ่งถนน
2233 – กนกพร มุกดาสมุทัย เดิน
2234 – บดีภัทท์ อัศวมานะศักดิ์ วิ่งถนน
2235 – วุฒิกร หนองงูเหลือม วิ่งถนน
2236 – วันฤดี เสรีสันติกุล วิ่งถนน
2237 – ภัทรวดี มังคลสุตร วิ่งถนน
2238 – วินิดชยา ประพันธ์อนุรักษ์ วิ่งถนน
2239 – กนกทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ วิ่งถนน
2240 – ฉัตรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร วิ่งถนน
2241 – อุดมมิตร เลิศปรัชญาสุขุม วิ่งถนน
2242 – Niruntree Khongpunya วิ่งถนน
2243 – เมธาวี คณานุรักษ์ เดิน, ทำงานบ้าน, ฮูล่าฮูป
2244 – ประภาภรณ์ จินดา เต้นซุมบ้า
2245 – ศักดิ์ดา คำวิโส วิ่งถนน
2246 – Nipawan Siriprapai วิ่งถนน, เดิน
2247 – กานพิชชา บุญศิริ เดิน
2248 – จุฑาวุฒิ คำภิระ วิ่งถนน
2249 – ธัญธร จิโนวัฒน์ วิ่งถนน
2250 – นภาภรณ์ บุญจรัส ปั่นจักรยาน, ปั่นจักรยานในร่ม, วิ่ง Treadmil
2251 – นพคุณ ถูกจิตร ปั่นจักรยานในร่ม
2252 – วัสสานะ โออนันต์ คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
2253 – ศิริวัฒน์ วิวัฒนาการ วิ่งถนน
2254 – ไทยย้งศรี เบญญาภา วิ่งกลางแจ้ง
2255 – ชาญชัย ปาลีพงศ์พันธุ์ ปั่นจักรยาน
2256 – ณัชชนิภา มานิจ วิ่งถนน
2257 – จันทนีย์ วิโนทัย เดิน
2258 – มารศรี มุทุจิตต์ เดิน
2259 – อนันต์ สุวัฒนสุข วิ่งถนน
2260 – Kornrak Wattanakul วิ่งถนน
2261 – รุ่งนภา ทวีสุข วิ่งถนน
2262 – ศิรัณยา เต็มมงคลชัย วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2263 – Vanida Udomsrirungruang วิ่งถนน
2264 – กฤตยา กาญจนบัตร วิ่งสนามกีฬา
2265 – สุรัชยานันท์ ฝั้นเฝือ วิ่งถนน
2266 – PHIMONWAN PHOTHIRAT วิ่งถนน
2267 – Kitsada Aumcharoen วิ่งเทรล
2268 – ประทีป สิทธิยศ วิ่งถนน
2269 – มัทนียา บุญบรรเจิดสุข วิ่งถนน
2270 – Manida Zinmerman เวทเทรนนิ่ง
2271 – Prapasri Techochalalai วิ่งถนน
2272 – เสรี สุขสาร วิ่งถนน
2273 – Pallobh Nimbua วิ่งถนน
2274 – นิตยา จันทร์ลอย วิ่งถนน
2275 – สลักจิต ไทยวานิช เดิน, เวทเทรนนิ่ง
2276 – อุมารินทร์ หลังนุ้ย วิ่งถนน
2277 – ภัสธารีย์ ธนิตนันท์สิริ วิ่งถนน
2278 – พัชรี เจริญยิ่ง เดิน
2279 – Busara Banpien เดิน
2280 – Nanthicha Meephet คาร์ดิโอ, ปั่นจักรยาน
2281 – พชร มณีโชติ เดิน, ทำงานบ้าน, เต้นแอโรบิค, วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2282 – ศิริมา วิริยะนันทวงศ์ วิ่งถนน
2283 – Wasana Pangsawat วิ่งถนน
2284 – เกิดศรีเล็ก อัมพวัน วิ่งถนน
2285 – สุจิตตรา แซ่ฉั่ว วิ่งถนน
2286 – สุวรรณี เงินกลั่น กระโดดเชือก, เดิน, คาร์ดิโอ
2287 – Naruomon Chairangsinant วิ่งถนน
2288 – Nuttaporn Khunwongwiwat คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน, เดิน
2289 – ณิศาภัทร์ สิริธนเศรษฐ์ เดิน, เวทเทรนนิ่ง, ทำงานบ้าน
2290 – ธิดารัตน์ เจริญสุข วิ่งถนน, กระโดดเชือก
2291 – Navara Raksettakit คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2292 – ชมพูนุช เจริญสุข วิ่งถนน
2293 – วสันต์ เกษมเปรมฤดี วิ่งถนน
2294 – ผุสดี เรืองทอง วิ่งถนน
2295 – พลจิรันน์ อยู่เวชวัฒนา วิ่งถนน
2296 – วิชัย เฉลิมชัยกิจกุล ปั่นจักรยาน
2297 – วุฒิพงษ์ เอกวิริยะกุล วิ่งถนน
2298 – กุลชลี ศรีวลีรัตน์ วิ่งถนน, เดิน
2299 – นิติธร วรวิจิตรชัยกุล กระโดดเชือก
2300 – สุกัญญา ประชีพฉาย
เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2301 – เพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ วิ่งถนน
2302 – จรรยพร อ่อนคง วิ่งถนน, เดิน
2303 – ชนาวุฒิ ธานีรัตน์ เดิน
2304 – ปิยพงศ์ จูเปีย วิ่งถนน
2305 – วราวุธ ศิริพันธ์ุ วิ่งถนน
2306 – วุฒิชัย พรมสิทธิ์ วิ่งถนน
2307 – สุพัตรา โมกขกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2308 – อนุวัต สายแสง วิ่งถนน
2309 – Nutchari Nanthaphanit วิ่งถนน, เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2310 – Porntip Taechawinyutham เดิน
2311 – RATTANAPON JIEARASIRISIN วิ่ง Treadmil
2312 – รัชนีกร ทองดี วิ่งถนน
2313 – รยาภัทร โกมลนิรมิต คาร์ดิโอ, เดิน, วิ่งถนน
2314 – Sarawut Mawong วิ่งถนน
2315 – จินตนา ชนะคช วิ่งถนน
2316 – ปารเมฆศ์ หูมดา วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2317 – Kittibhum Rongrojrattanakul วิ่งเทรล
2318 – Warakorn Jantabut วิ่งถนน
2319 – Wilai Pooteh วิ่งถนน
2320 – เกศริน พยอมหอม วิ่งเทรล
2321 – วิภาวรรณ ศิริพัฒนสมชาย วิ่งถนน
2322 – สำราญจิตต์ สำราญจิตต์ วิ่งถนน
2323 – อดิศร เอี่ยมศิริ วิ่งถนน
2324 – กฤชวัชร์ เตชะวณิชย์ เดิน
2325 – Isari Sribanphod วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
2326 – Suwat Songdechakaiwut วิ่งถนน
2327 – อนุวัตร สมพงษ์ วิ่งถนน
2328 – Chaiwat Thippitakchoke วิ่งถนน
2329 – สิทธิโชติ วณิชเจริญงาม เดิน
2330 – Jutamad Thaiprasert วิ่งถนน
2331 – Yuwadee Namjaipetch วิ่งถนน
2332 – บูรพา แคล้วเครือ วิ่งถนน
2333 – ปุณรภา สร้างไชยสิน วิ่งถนน, เดิน
2334 – พรนภา กองบางกุ้ง
เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ทำการเกษตร (ปลูกผัก พรวนดิน ให้อาหารไก่ ฯลฯ)
2335 – ชัยวัฒน์ สาธรเวช เดิน
2336 – สิริชัย เดชะรัตนางกูร วิ่งถนน
2337 – จีระนันท์ ขวัญยืน kwanyeun วิ่งถนน, เดิน
2338 – อรัญญา ปันมาเรือน Bumbim วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2339 – วรรณลักษณ์ ภู่เจริญ ปั่นจักรยาน
2340 – วินัย สังข์ชัย วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2341 – ศุภาภรณ์ ร่วมสุข วิ่งถนน
2342 – Amporn Muhammad วิ่งถนน
2343 – Kissanasak Wilainate คาร์ดิโอ
2344 – จันทร์จิรา ไชยสุนี เดิน
2345 – ภาณุพงศ์ สมศักดิ์จิรกิจ วิ่งถนน
2346 – สุเทพN วิวัฒนเจริญชัย วิ่ง Treadmil
2347 – อุษา งามขำ วิ่งถนน
2348 – มยุรา สุภาษี เดิน
2349 – อดุลย์ สมนาเมือง วิ่งถนน
2350 – อนุรักษ์ ทองเกื้อ วิ่งถนน, เดิน
2351 – Napat Rojratsirikul ปั่นจักรยาน
2352 – เบญญาภา โสภาคะยัง วิ่งถนน, เดิน
2353 – จินตนา มาลัย วิ่งถนน
2354 – พัชรี เหลืองอ่อน คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
2355 – วิภาวดี อ้างอิง วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2356 – yingsak suebsoh วิ่งถนน
2357 – Mongkol Sorntapa วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2358 – ธวัชชัย สว่างอารมณ์ วิ่งถนน
2359 – อิสสระ วชีระโวทาน วิ่ง Treadmil
2360 – ณัฐดนัย มั่งคั่ง วิ่งถนน
2361 – นฤมล แสคำ วิ่งถนน
2362 – ร่มฉัตร วิชา วิ่งถนน
2363 – Rawiwan Rattanakornkul วิ่งถนน
2364 – นิธิเดช มากเกตุ วิ่งถนน
2365 – มาลินี สุวรรณน้อย
ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ตีแบต ฮูลาฮูป
2366 – Kanlaya Sankaw วิ่งถนน
2367 – ณัฐชุดา แพทอง เดิน
2368 – สวัสจิตร คำดี เดิน
2369 – Wasinee Theeraratstit วิ่งถนน
2370 – วิทิต โพธิ์พา วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
2371 – Woramet Thongpijit วิ่งถนน
2372 – ชัยณรงค์ เสือสมิง วิ่งถนน
2373 – ธีระยุทธ ลำพูน วิ่งถนน
2374 – สุจรรย์จิรา ช่วยศรี วิ่งถนน
2375 – Jaifa Thongplu เดิน
2376 – SANAY KAMTHET วิ่งถนน
2377 – ดำรงค์เกียรติ วิริยะวงษ์ คาร์ดิโอ
2378 – พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ วิ่งเทรล
2379 – พิไลวรรณ เวียงใน ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2380 – ลำไพ ถิ่นโพธิ์ เดิน
2381 – ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ วิ่งถนน
2382 – ปราณีต วรรณพงค์ วิ่งถนน
2383 – ณิชาภา ม่วงรุ่ง เดิน, ทำงานบ้าน
2384 – วีรเดช ปิ่นทอง วิ่ง Treadmil
2385 – Lawana Wiwatcharoenkul เดิน
2386 – คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2387 – ชลาทิพย์ สุขุมทอง วิ่งถนน
2388 – รจนา ภูริวิทย์วัฒนา วิ่งถนน
2389 – ทับทิม ธรรมขันธุ์ เดิน
2390 – ปิยะภรณ์ เหลืองทอง วิ่งถนน
2391 – วัชรชัย ทองเหลี่ยว วิ่งถนน
2392 – วีรวัฒน์ เวียงคำ วิ่งในลู่สนาม400เมตร
2393 – phantip boonyaim วิ่งถนน
2394 – ธิดารัตน์ หวังวโรดม วิ่งถนน
2395 – ภณ พรหมวิเศษ วิ่งถนน, เดิน
2396 – สุพจน์ หาญประทักษ์ วิ่งถนน
2397 – Sutatip Srivaranon วิ่งถนน
2398 – โยษิตา แพทอง เดิน
2399 – จิระวัฒน์ ขันติธรางกูร วิ่งถนน
2400 – ศศิมา อยู่ลอง ทำงานบ้าน, วิ่งถนน
2401 – อัครฤทธิ์ วงศ์พระจันทร์ วิ่งถนน
2402 – จิตรภณ มณีรัตน์ ปั่นจักรยานในร่ม
2403 – ศรัณยู อ่อนตา วิ่งถนน
2404 – Thitika Choochalerm ทำงานบ้าน
2405 – โสพัส สังขกรมานิต วิ่งถนน
2406 – ธนวรรณ ใจดี เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2407 – นรินธร เกตุแก้ว วิ่งถนน, เดิน
2408 – รัชพล เรียนกิ่ง วิ่งถนน
2409 – สมฤทัย กุลภควา วิ่งถนน
2410 – PIYAPORN KHUNTHONGJUN เดิน, ทำงานบ้าน
2411 – SIRILAK TRAISIRIPANICH วิ่ง Treadmil
2412 – ชนกนันท์ ศรีสวัสดิ์ วิ่งถนน
2413 – อภิวัลย์ ศรีรุ่งเรืองขัย เดิน
2414 – Kanisporn Chanphatthanabut วิ่งถนน
2415 – สายพิศ ทาแกง วิ่งเทรล
2416 – MONTAKAN PATTAMALUM เดิน
2417 – จิรศักดิ์ แย้มปรางค์ วิ่งถนน
2418 – ศาสตรา สุธีร์วรพงศ์ วิ่งถนน
2419 – Sarawut Jariyakitwanich วิ่งถนน
2420 – น.ส. มนัสวี อังคสุทธิพงษ์ วิ่ง Treadmil
2421 – รัตฐกร พลสงคราม วิ่งถนน
2422 – Aunyanikar Sakthaveepichakul วิ่งถนน
2423 – Khunnawut Suwanchatree วิ่งรอบบ้าน
2424 – Wilailak Pawuttanon เดิน
2425 – นัชชา ทองธราดล เดิน
2426 – ภัทรานิษฐ์ ภริตพรพันธุ์ วิ่งถนน
2427 – สิทธิโชค หิริธรรมกุล วิ่งถนน
2428 – จันทร์เพ็ญ บุญแก้วขาว ปั่นจักรยานในร่ม
2429 – นำพล จันทรโชติ เดิน
2430 – ปกรณ์วิทย์ จินดารัตน์ วิ่ง Treadmil
2431 – วุฒิชัย วิบูลย์ลาภ วิ่งถนน
2432 – ธนกร อนุสราภรณ์ ปั่นจักรยาน
2433 – วรินทร์ธร ชื่นทรัพย์ สิ่งในสนาม
2434 – Sathitphong Duangphet วิ่งถนน
2435 – กัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์ วิ่งถนน
2436 – นส จันทร์ศิริ ปาลี วิ่งถนน
2437 – CHARIN KONGPIN เดิน, กระโดดเชือก, เวทเทรนนิ่ง
2438 – krisda nakngam ปั่นจักรยานในร่ม
2439 – Theerat Singkarin ปั่นจักรยาน, เวทเทรนนิ่ง
2440 – Veena Ayarangsaridkul วิ่งถนน
2441 – ศรัณย์ ภักดีทศพล วิ่งถนน
2442 – สายกัญญา แสนโคตร กระโดดเชือก, วิ่งถนน
2443 – ปิยะศิริ ธูปมงคล ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2444 – Jitchaya Umsarika วิ่งถนน
2445 – ชาติชาย ชวลิต เวทเทรนนิ่ง
2446 – ณัฐวุฒิ บุญญวรกุล เวทเทรนนิ่ง
2447 – นารี ศุภมงคล วิ่งถนน
2448 – สุพรรณษา แซ่อั้ง เดิน
2449 – เบญญาภา มหาพราหมณ์ คาร์ดิโอ, ปั่นจักรยาน
2450 – รัศมี โคตรมี วิ่งถนน
2451 – สมชาย นิสภาประภัสสร วิ่งถนน
2452 – ธนัชชา นันทา คาร์ดิโอ
2453 – สุกัญญา แย้มวงษ์ วิ่งถนน
2454 – Jutapon Kaeoprakhon วิ่งถนน
2455 – VILAI RUNGAMORNPOT วิ่งถนน
2456 – ปิยะชัย เมาลี คาร์ดิโอ
2457 – เดชา ผลรุ่งเรือง วิ่งถนน
2458 – กรแก้ว ทับเที่ยง วิ่ง Treadmil
2459 – BOONSONG KANTAPORN วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2460 – Hathaichanok Khudruen วิ่ง Treadmil
2461 – SUPHACHAI SRIDACHAN ปั่นจักรยานในร่ม
2462 – กนิษฐา จันทรงาม เดิน
2463 – กิติศักดิ์ ประทุมมา วิ่งถนน
2464 – พงศธร โชติยะศิลป์ เวทเทรนนิ่ง, กระโดดเชือก, คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
2465 – Patcharanan Tantisirisomboon วิ่ง Treadmil
2466 – Utaiwan Suwannakul วิ่งถนน
2467 – โกเมศ รัตโนทัย คาร์ดิโอ
2468 – ชยาภัสร์ พิมพ์ทวีผล วิ่งถนน
2469 – ปราณี อังอรุณกร เดิน, รีดผ้า
2470 – ปิยวรรณ ปาละรังษี วิ่งถนน
2471 – วีระชัย ผ่องศรีงามชัย วิ่ง Treadmil
2472 – Kannika Nathongchai วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, กระโดดเชือก, ทำงานบ้าน
2473 – เทอดศักดิ์ พันธ์ไผ่ เดิน
2474 – ขวัญกมล ปุยะติ วิ่งถนน
2475 – จันทร์จิรา เอี่ยมศิริ คาร์ดิโอ
2476 – วิกรณ์ อ่อนคง เดิน+วิ่ง
2477 – Patimapon Paktravilai เวทเทรนนิ่ง
2478 – ปิติ ประสานวงศ์วุฒิ ปั่นจักรยาน
2479 – วรกฤต วรนันทกิจ เดิน
2480 – Karn wornpian เดิน, ทำการเกษตร, ทำงานบ้าน
2481 – Nawadon Tasiphey กระโดดเชือก
2482 – กันยารัตน์ เศวตนันทิกุล วิ่งถนน
2483 – วิชุตา ใจเที่ยง คาร์ดิโอ
2484 – Nassara Jaemsai วิ่งถนน
2485 – มงคล ทองคำ วิ่งถนน
2486 – ณัฐพงษ์ แย้มตราการ วิ่งเทรล
2487 – ณัฐริยา ขุนสูงเนิน เดิน
2488 – พรทิพย์ ซุนฮวด ติดมุ้งลวดตู้แคคตัส
2489 – วรางคณา ช่างประดิษฐ์ กระโดดเชือก
2490 – ศตคุณ พันพิงค์ วิ่งถนน
2491 – สารณะ นิศานาถ เดิน
2492 – สุรพันธ์ ช่างประดิษฐ์ กระโดดเชือก
2493 – theeraporn rueannut วิ่งถนน
2494 – ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว วิ่งถนน
2495 – ขจิตณัฏฐ์ ภาชนะ เดิน
2496 – ชัชวาลย์ มยุรี เดิน
2497 – ณัฐพล กะปุระ วิ่งถนน
2498 – วิชาญ ฤกษ์วิไลพงศ์ วิ่งถนน
2499 – Natthawat Thanajirapat วิ่ง Treadmil
2500 – ก้องภพ แก้ววิเศษ วิ่งถนน
2501 – จีรนันท์ นันทพานิช คาร์ดิโอ
2502 – Soingern Teekayu วิ่งเทรล
2503 – Sukomen Jaiyuan วิ่งถนน
2504 – Winai Jaisom วิ่งถนน
2505 – เต็มพร ศิริสุข คาร์ดิโอ
2506 – เสริมชัย รักพาณิชย์ วิ่งถนน
2507 – โนร์ฮามีมี คีรี คาร์ดิโอ
2508 – กัญชพร คณะเจริญ วิ่งถนน
2509 – กัลยนิษฐ์ อ่อนศรีทอง สนามกีฬา
2510 – วรวิทย์ นฤมลสกุลชัย วิ่งถนน
2511 – ยอดขวัญ จิ๋วรี วิ่งถนน
2512 – รัตน์ รัตนอภิรมยกิจ วิ่งถนน
2513 – ลิ่มศิลา ศิริพร เดิน, ทำงานบ้าน
2514 – ศรศิลป์ ราเชนทร์ คาร์ดิโอ
2515 – สุดารัตน์ คิ้วทวีวิวัฒน์ เดิน
2516 – สุนิสา หล่อตระกูลชัย วิ่งถนน
2517 – สุมลมาศ รักเดช วิ่งถนน
2518 – สุรศักดิ์ ธรรมถุติ วิ่งถนน
2519 – siranee kajai วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil, ปั่นจักรยาน
2520 – Pratup Sriklub วิ่งถนน, วิ่งในสวนสาธารณะ
2521 – อุษา สิทธิยศ วิ่งถนน
2522 – Sasikarn Aeimvijarn ปั่นจักรยาน
2523 – ปิยะรัตน์ บุญทองใหม่ เดิน
2524 – จิรวัฒน์ วีรกุล วิ่งถนน
2525 – Pruekpong Puengsua วิ่งถนน
2526 – Supawooth Faluan วิ่งถนน
2527 – ปุณญสิริ. ดอกไม้ เดิน
2528 – จักร์พล โอฬารศรีสกุล วิ่งถนน
2529 – ทับทิม อุณจักร วิ่งถนน
2530 – ปริชาติ จงนุเคราะห์ เดิน
2531 – สามารถ นาคแสง วิ่งถนน
2532 – วิวัลค์ เรือนสุข วิ่งถนน
2533 – Natthanan Janweerachai วิ่งถนน
2534 – Naranrat Ritmahan วิ่งถนน
2535 – อรกัญญา น่วมภักดี วิ่งถนน
2536 – อัศวิน พุทธรักษ์ วิ่งถนน
2537 – นารายณ์ มณีโชติ วิ่งถนน
2538 – chukiat chairat วิ่งถนน
2539 – ฐิติรัตน์ กุลสุจริตทรัพย์ วิ่งถนน
2540 – ปาลิน อังศุกุลภัทร เวทเทรนนิ่ง
2541 – วศิน นพนาคีพงษ์ วิ่งถนน
2542 – วรภัทธ ปรีชา วิ่ง Treadmil
2543 – จินตนา แก้วพะไล วิ่งถนน
2544 – ชลทิพย์ สุขุมทอง วิ่งถนน
2545 – กัญ คูสุวรรณ วิ่งถนน
2546 – ธิติมา อรจันทร์ เดิน
2547 – Mean Promontri วิ่ง Treadmil
2548 – พิชญาดา สายทอง วิ่งถนน
2549 – Patcharin Tainta วิ่งถนน
2550 – รุ่งทิพย์ ผลทวี เวทเทรนนิ่ง
2551 – จิระวดี บุญเกตุ คาร์ดิโอ