รายชื่อผู้มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลประจำสัปดาห์ที่ 1

ชื่อ – สกุล กิจกรรม
2001 – Sangjun Raksavara ทำงานบ้าน
2002 – กรรณิกา เลิศไพศาลกุล วิ่งถนน
2003 – สมัชญ์ ทวีเกษมสมบัติ คาร์ดิโอ
2004 – สมาธิ ทศานนท์ วิ่งถนน
2005 – ปราณี อรุณเอก เวทเทรนนิ่ง, คาร์ดิโอ
2006 – สายขวัญ พลสูงเนิน วิ่ง Treadmil
2007 – กฤษฎาพร ศิลป์จารุ วิ่งถนน
2008 – ขวัญเรือน ยี่ตั วิ่งถนน
2009 – ปิยะพงศ์ เจือหอม วิ่งถนน
2010 – ภัณฑิลา สินสุขพร วิ่งถนน
2011 – สุริยันต์ แย้มภิรมย์ศรี วิ่งถนน
2012 – อธิศา ลักษณะตระกูล วิ่งถนน
2013 – พภัสสรณ์ พรธารักษ์ เดิน
2014 – ภากร มโนมัยวิบูลย์ วิ่ง Treadmil
2015 – วีรภัทร์ พุทธประเสริฐ วิ่งถนน
2016 – Phiradhon Kenon วิ่งถนน
2017 – พงษ์ศักดิ์ ดอกพอง วิ่ง Treadmil
2018 – อุษา วงศ์อติชาติ วิ่งถนน
2019 – ชูพงษ์ โค้วสุวรรณ วิ่งถนน
2020 – พิรัลรัตน์ รุ่งสาย วิ่งถนน
2021 – Onnipa NUALTHIAM วิ่งถนน
2022 – เบ็ญจมาศ ประพฤติ วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2023 – สุรศักดิ์ บุญมา – เดิน
2024 – Waewdao Dathong วิ่งเทรล
2025 – Somchai Kittisuktrakun วิ่งถนน
2026 – ขวัญจิต ปิยะวรรณะกูล วิ่งถนน
2027 – สมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม คาร์ดิโอ, เครื่องเดินวงรี
2028 – ฐิชา เหล่าศุภวณิชย์ วิ่งเทรล
2029 – Supreeya Janwongkit วิ่งเทรล
2030 – อนันต์วัฒน์ ธนจรัสธำรง วิ่งถนน
2031 – โชตินล โชติโภคากุล วิ่งถนน
2032 – มานะ ศิริพัฒนสมขาย วิ่งถนน
2033 – Minyada Amporn วิ่งถนน
2034 – น.ส.ชนัญธิดา ประจำเมือง วิ่งถนน
2035 – ญาณวุฒิ เรืองศรี วิ่งถนน
2036 – พรศรี ฟองลม วิ่งถนน
2037 – พงศพัศ แสงอินทร์ วิ่งถนน
2038 – ศุภชัย ศรีมาลา วิ่งถนน
2039 – สมบูรณ์ ไพบูลย์บุษราคัม วิ่งถนน, วิ่งเทรล, ปั่นจักรยาน, เดิน
2040 – นวพล นิ่มนวล วิ่งถนน
2041 – Sujittra Laokhot วิ่งเทรล
2042 – ณิชมณ ศรีสวัสดิ์ เดิน
2043 – เบญจรัตน์ พุทธากูร กระโดดเชือก
2044 – ณรงค์ฤทธิ์ ประวาลศิลป์ วิ่งถนน
2045 – เจษฎา โมกขกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2046 – Montri Praditboon วิ่งถนน
2047 – อธิชา ม้าชัย จุ๋ม วิ่งถนน
2048 – Here Sakit วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
2049 – สมเจตน์ แก้วกลม วิ่งถนน
2050 – PRAPAPAN DEEVEE วิ่งถนน
2051 – Somnuek Khonwai วิ่งถนน
2052 – กุลวัชร เมธาภูวนนท์ วิ่งถนน
2053 – Thornthan Yotha คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2054 – ยุทธศาสตร์ สารมโน วิ่งถนน
2055 – Jittraporn Joomtaku คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
2056 – Wanatchaporn Kongnakorn คาร์ดิโอ
2057 – กัมพล ชาญเชิงพานิช วิ่งถนน
2058 – ธนารัฐ บวรสุวรรณ วิ่งถนน
2059 – สุภัคชญา ทองชูช่วย วิ่งถนน
2060 – ๊Utumporn Srivisalsak เดิน
2061 – kamtorn ritsarnpitak วิ่งถนน
2062 – เนื่องพลี รัตนา วิ่งถนน
2063 – ปัญญา สาระวาส วิ่ง Treadmil
2064 – วนิชา สิทธิปาน ปั่นจักรยาน, วิ่งถนน
2065 – Nattaporn Lomwongwittaya วิ่งถนน
2066 – เครือวัลย์ ศิระสุข วิ่งถนน
2067 – Jantanipa Laowanitwattana ทำงานบ้าน, ทำการเกษตร
2068 – วิภาวดี สุวรรณชาตรี วิ่งถนน
2069 – Somrudee Namjaipetch วิ่งถนน
2070 – ขนบพร ทองลอย วิ่งถนน
2071 – ณัฐศักดิ์ ชัยชนะ วิ่งถนน
2072 – Chadakate Siriwan วิ่งถนน
2073 – ปราโมทย์ เรืองพิริยกิจ วิ่งถนน
2074 – Chaisit Rattanakunpradit วิ่งถนน
2075 – เปรมศักดิ์ แพงมี วิ่งถนน
2076 – ณัฐวุฒิ เพ็งเจริญ วิ่ง Treadmil
2077 – ชัยวุธ เตชะไพโรจน์ วิ่งถนน
2078 – ประสิทธิ์ วงษ์กิติคุณ วิ่ง Treadmil
2079 – Jidapa Phanpongpanit วิ่งถนน
2080 – Narit Chinpitakwattana วิ่งถนน
2081 – สุปริยา หล่อกิตติวณิชย์ คาร์ดิโอ
2082 – Amporn Kasemsin วิ่งเทรล
2083 – Wikanda Tiraanakesin วิ่งถนน
2084 – จันทนี อาระยานันท์ วิ่งถนน
2085 – นุช โตอดิเทพย์ วิ่งถนน
2086 – ภัชชรีย์ ตั้งประเสริฐ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2087 – ศุภากร โสภณอุดมพร วิ่งถนน
2088 – สุภักดิ์ อภิธนวิทย์ วิ่งถนน
2089 – Natticha Duomchok วิ่งเทรล
2090 – ณัฐกานต์ ตั้งหลักมั่นคง วิ่ง Treadmil
2091 – ธนภูมิ มหาวิริโย คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2092 – ธนัช ยอดดำเนิน วิ่งถนน
2093 – อาซีซัน เก็มเส็น วิ่งถนน
2094 – พงษ์นรินทร์ ภูมิอินทร์ วิ่งถนน
2095 – สุชาติ สุธีรพรชัย วิ่งถนน
2096 – นงนภัส พันธุ์งาม เดิน
2097 – สาวิกา มีนกาญจน์ วิ่งถนน
2098 – เทพฤทธิ์ กลิ่นพุฒซ้อน วิ่งถนน
2099 – ดารากูล จักษ์ตรีมงคล คาร์ดิโอ
2100 – เบญญาทิพย์ พัฒนะเสรีพงศ์ ทำงานบ้าน, คาร์ดิโอ, เดินทำงานในออฟฟิศ
2101 – อรวรรณ น่วมภักดี วิ่งถนน
2102 – นพดล แป้นขาว วิ่ง Treadmil
2103 – ลัดดาวัลย์ แสงอินทร์ วิ่งถนน
2104 – ดีพร้อม ฟูฟอง วิ่งถนน
2105 – ดรุณยารัตน์ ศรีมนัส วิ่งถนน
2106 – สมปอง กลิ่นอ่อน วิ่งถนน
2107 – Monpichan Siripark วิ่งถนน
2108 – ปราณี เวชพานิช เดิน
2109 – อัญชิสา ตระการสิทธิกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2110 – สวราชย์ ชุมภูทอง วิ่งถนน
2111 – Thararat Prakien วิ่งถนน
2112 – ยุรีวรรณ นิลสลับ วิ่งถนน
2113 – monchai boonchoojai ทำงานบ้าน
2114 – Paweethidar Sornwijarn วิ่งถนน
2115 – สมใจ กุมภิโร วิ่งถนน
2116 – จุมพล งามกาละ วิ่งถนน
2117 – วิสรรค์ สมคม วิ่งถนน
2118 – พัชรีย์ พึ่งครุธ วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2119 – วีระพันธ์ เชิดเกียรติกุล ทำงานบ้าน
2120 – Sittichai Saranwong คาร์ดิโอ, ลวกบะหมี่-เกี๊ยว
2121 – กฤตภัทร กิมประเทศ วิ่งถนน, วิ่งเทรล
2122 – ชเนศ ภิรมย์พุด เตะฟุตบอล
2123 – Apichot Thasom วิ่งถนน
2124 – SomSak vinatha วิ่งถนน
2125 – Noppasit Pattanakitrungruang วิ่งถนน
2126 – Porntip Yapakdee เวทเทรนนิ่ง, วิ่งถนน
2127 – กาญจนา มหานิล ปั่นจักรยานในร่ม, เดิน, คาร์ดิโอ
2128 – วราภรณ์ ด่อนคร้าม วิ่งถนน
2129 – Rapeepat Tokran วิ่งถนน
2130 – สุวิทย์ แดงข้าม วิ่งถนน
2131 – จิตสุภา เหง่าประเสริฐ วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2132 – เจริญชัย ฉัตรกิติพรชัย วิ่งลู่วิ่งสนามกีฬา
2133 – ปรารถนา สมจิตร วิ่งถนน
2134 – วีราดา อังคสุทธิพงษ์ คาร์ดิโอ
2135 – พิมลพร ฉัพพรรณรังษี วิ่งลู่ในสนามกีฬา
2136 – ศึกษา ศิวเสน วิ่งถนน
2137 – Anusorn Busayavorapat ทำงานบ้าน, กระโดดเชือก, คาร์ดิโอ
2138 – ปทิตตา จันทนนท์ วิ่งถนน
2139 – พนัส เอี่ยมศิริ วิ่งถนน
2140 – Tanyarak Jaichuen คาร์ดิโอ, วิ่งสายพานรูปไข่
2141 – ไพสิทธิ์ ลือวิฑูรเวชกิจ วิ่งถนน
2142 – Korbkorn Khongkhajonboonthavi ปั่นจักรยานในร่ม
2143 – เฉลิมพงษ์ เทียนไพบูลย์ศิริ วิ่งถนน
2144 – จารุวรรณ์ กิจจะวัฒนะ คาร์ดิโอ, เดิน
2145 – ประนิตย์ อาระยานันท์ วิ่งถนน
2146 – Kwanyuen Pengsanga วิ่งถนน
2147 – Songkran Sirikhaeng วิ่งถนน, เดิน
2148 – นฤมล ทวีคูณ วิ่ง Treadmil
2149 – Sasithon Kongdang วิ่ง Treadmil
2150 – เบญจวรรณ จันทร์นฤกุล วิ่งถนน
2151 – ธนภูมิ ปรีชานัตน์ วิ่งถนน
2152 – Janjira Kulpermtaweerach คาร์ดิโอ
2153 – ยุวดี ตันเจริญวัฒนะกิจ วิ่งถนน
2154 – อรอนงค์ อรุณเอก วิ่งถนน
2155 – กฤชณัท ฉัตรปัญญาวุฒิ วิ่งถนน
2156 – อภิสิทธิ์ ยามโสภา วิ่งถนน
2157 – พวงผกา ดวงเนตร วิ่งถนน
2158 – กนิษฐา ทรวงบูรณกุล วิ่งถนน
2159 – ชยาพร ดิษฐสกุล วิ่งถนน, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2160 – สมชาติ นามทอง ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2161 – สมชาย พวงบานเย็น วิ่งถนน
2162 – อภิชาติ ธนวิบูลย์ชัย วิ่งถนน
2163 – เพชรนภา วุฒิเอกไพบูลย์ วิ่งถนน
2164 – Napaphat Jedsadawat เดิน
2165 – Natnicha Bothong วิ่งถนน
2166 – นพเล สิทธิวราเวชกุล วิ่งถนน
2167 – บุรัสกร แจ่มศรี
วิ่งถนน, เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2168 – มธุวดี พิมพ์เงิน วิ่งถนน
2169 – Patcharaphol Wongsuwan วิ่งถนน
2170 – โรสริน สายแสง วิ่งถนน
2171 – พงษภัทร จันทร์มา วิ่งถนน
2172 – สิทธิชัย แซ่ตั้ง วิ่งถนน
2173 – MUHAMMAD Buetam วิ่งถนน
2174 – กาญจนา มะณีย์ วิ่ง Treadmil
2175 – ทิตยา เชื่อมสุวรรณ วิ่งถนน
2176 – บุญโรจน์ โตกทองคำ วิ่งถนน
2177 – พงษ์ศักดิ์ ราชะเนตร์ วิ่งถนน, เดิน
2178 – นราวุฒิ ปาลี วิ่งถนน
2179 – นิศาชล ทัตพงศาสิริ วิ่งถนน
2180 – รัชฎาพร กรพาโชค วิ่งถนน
2181 – ศรัญญา กิติธรากุล วิ่งถนน
2182 – สุกัญญา เลิศไพศาลกุล วิ่งถนน
2183 – คนึงนิตย์ ใจเอื้อ วิ่งถนน
2184 – วิภาวี ทองดี วิ่งถนน
2185 – ชนะ พึ่งเสือ วิ่งถนน
2186 – อมรเทพ สุวรรณน้อย แอโรบิก
2187 – ประสิทธิ์ ศรีสวัสดิ์ เดิน
2188 – Narongsak Iamsiri วิ่งถนน
2189 – วสันต์ หมัดหมีด วิ่งรอบสนามกีฬา
2190 – อัญญารัตน์ วงศ์คช วิ่งเทรล
2191 – ภัทรศักดิ์ โจมศรี ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2192 – วิจิตรา นนทการ วิ่งถนน
2193 – Sompron Tongsri วิ่งถนน
2194 – ธัญชนก สิริวันต์ วิ่ง Treadmil
2195 – พรรณทิพา ขาวสุข วิ่งถนน
2196 – Nara Boontham วิ่งถนน
2197 – กนกวรรณ เอี่ยมชัย วิ่งถนน
2198 – อภิเชษฐ์ ชวนชม วิ่งถนน
2199 – Sarawut Thongpaiwan ปั่นจักรยาน, วิ่งถนน
2200 – Yothin Wanthong วิ่งถนน
2201 – อโนมา ศรีสุขเกษม วิ่งถนน
2202 – Janjira Sangsin เดิน, ทำงานบ้าน
2203 – Pattarat Silapee วิ่งถนน
2204 – Piyabut Promprasert วิ่งถนน
2205 – Potjaman Vai วิ่งถนน
2206 – Andrew Semansco ปั่นจักรยานในร่ม, เดิน
2207 – สุชัญญา ลิ่มสกุล วิ่งถนน
2208 – อภิชาติ บุญเกตุ วิ่งถนน
2209 – พจนีย์ วรวิชญ์ วิ่งถนน
2210 – วสันต์ ุบุญมา วิ่ง Treadmil
2211 – KRITSADA LEELIANG วิ่งถนน
2212 – ตติยา พิทักษ์ศฤงคาร เดิน
2213 – วิชิตจารุกุล สุภาพร วิ่งถนน
2214 – สิทธินนท์ ทองกุลภัทร์ วิ่งถนน
2215 – TIPPARAT CHAROENSAP เวทเทรนนิ่ง, วิ่ง Treadmil
2216 – ชาย ธิติโรจถกล โยคะ, คาร์ดิโอ
2217 – ตติยา วินาถา วิ่งถนน
2218 – ทัณฑิกา ลาภยงยศ วิ่งถนน
2219 – สุวัฒน์ วรานุสาสน์ เดิน
2220 – อุดมโชค อินทรโชติ เดิน
2221 – Ben Benjee วิ่งถนน
2222 – ชวนพิศ ชุ่มวัฒนะ เดิน
2223 – kamonwan wongpanya วิ่งถนน
2224 – ณุกัญญา ตกต้น คาร์ดิโอ
2225 – อรอวล แพทอง คาร์ดิโอ, เดิน
2226 – ปวีณ นาทองพูน
ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ทำการเกษตร (ปลูกผัก พรวนดิน ให้อาหารไก่ ฯลฯ), คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2227 – ศศิประภา สังขชาติ คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2228 – Praphit Sucharitkul วิ่งถนน, วิ่งลู่สนามราชมัง
2229 – คมคาย สังคง วิ่งถนน
2230 – พิพัฒน์ธนาภรณ์ อยู่สวัสดิ์ ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2231 – วีระศักดิ์ วิปรอด วิ่งถนน
2232 – เบญจมาศ มิ่งสอน วิ่งถนน
2233 – กนกพร มุกดาสมุทัย เดิน
2234 – บดีภัทท์ อัศวมานะศักดิ์ วิ่งถนน
2235 – วุฒิกร หนองงูเหลือม วิ่งถนน
2236 – วันฤดี เสรีสันติกุล วิ่งถนน
2237 – ภัทรวดี มังคลสุตร วิ่งถนน
2238 – วินิดชยา ประพันธ์อนุรักษ์ วิ่งถนน
2239 – กนกทิพย์ วงศ์วิวัฒน์ วิ่งถนน
2240 – ฉัตรชนก พรหมสาขา ณ สกลนคร วิ่งถนน
2241 – อุดมมิตร เลิศปรัชญาสุขุม วิ่งถนน
2242 – Niruntree Khongpunya วิ่งถนน
2243 – เมธาวี คณานุรักษ์ เดิน, ทำงานบ้าน, ฮูล่าฮูป
2244 – ประภาภรณ์ จินดา เต้นซุมบ้า
2245 – ศักดิ์ดา คำวิโส วิ่งถนน
2246 – Nipawan Siriprapai วิ่งถนน, เดิน
2247 – กานพิชชา บุญศิริ เดิน
2248 – จุฑาวุฒิ คำภิระ วิ่งถนน
2249 – ธัญธร จิโนวัฒน์ วิ่งถนน
2250 – นภาภรณ์ บุญจรัส ปั่นจักรยาน, ปั่นจักรยานในร่ม, วิ่ง Treadmil
2251 – นพคุณ ถูกจิตร ปั่นจักรยานในร่ม
2252 – วัสสานะ โออนันต์ คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
2253 – ศิริวัฒน์ วิวัฒนาการ วิ่งถนน
2254 – ไทยย้งศรี เบญญาภา วิ่งกลางแจ้ง
2255 – ชาญชัย ปาลีพงศ์พันธุ์ ปั่นจักรยาน
2256 – ณัชชนิภา มานิจ วิ่งถนน
2257 – จันทนีย์ วิโนทัย เดิน
2258 – มารศรี มุทุจิตต์ เดิน
2259 – อนันต์ สุวัฒนสุข วิ่งถนน
2260 – Kornrak Wattanakul วิ่งถนน
2261 – รุ่งนภา ทวีสุข วิ่งถนน
2262 – ศิรัณยา เต็มมงคลชัย วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2263 – Vanida Udomsrirungruang วิ่งถนน
2264 – กฤตยา กาญจนบัตร วิ่งสนามกีฬา
2265 – สุรัชยานันท์ ฝั้นเฝือ วิ่งถนน
2266 – PHIMONWAN PHOTHIRAT วิ่งถนน
2267 – Kitsada Aumcharoen วิ่งเทรล
2268 – ประทีป สิทธิยศ วิ่งถนน
2269 – มัทนียา บุญบรรเจิดสุข วิ่งถนน
2270 – Manida Zinmerman เวทเทรนนิ่ง
2271 – Prapasri Techochalalai วิ่งถนน
2272 – เสรี สุขสาร วิ่งถนน
2273 – Pallobh Nimbua วิ่งถนน
2274 – นิตยา จันทร์ลอย วิ่งถนน
2275 – สลักจิต ไทยวานิช เดิน, เวทเทรนนิ่ง
2276 – อุมารินทร์ หลังนุ้ย วิ่งถนน
2277 – ภัสธารีย์ ธนิตนันท์สิริ วิ่งถนน
2278 – พัชรี เจริญยิ่ง เดิน
2279 – Busara Banpien เดิน
2280 – Nanthicha Meephet คาร์ดิโอ, ปั่นจักรยาน
2281 – พชร มณีโชติ เดิน, ทำงานบ้าน, เต้นแอโรบิค, วิ่งเทรล, วิ่งถนน
2282 – ศิริมา วิริยะนันทวงศ์ วิ่งถนน
2283 – Wasana Pangsawat วิ่งถนน
2284 – เกิดศรีเล็ก อัมพวัน วิ่งถนน
2285 – สุจิตตรา แซ่ฉั่ว วิ่งถนน
2286 – สุวรรณี เงินกลั่น กระโดดเชือก, เดิน, คาร์ดิโอ
2287 – Naruomon Chairangsinant วิ่งถนน
2288 – Nuttaporn Khunwongwiwat คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน, เดิน
2289 – ณิศาภัทร์ สิริธนเศรษฐ์ เดิน, เวทเทรนนิ่ง, ทำงานบ้าน
2290 – ธิดารัตน์ เจริญสุข วิ่งถนน, กระโดดเชือก
2291 – Navara Raksettakit คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2292 – ชมพูนุช เจริญสุข วิ่งถนน
2293 – วสันต์ เกษมเปรมฤดี วิ่งถนน
2294 – ผุสดี เรืองทอง วิ่งถนน
2295 – พลจิรันน์ อยู่เวชวัฒนา วิ่งถนน
2296 – วิชัย เฉลิมชัยกิจกุล ปั่นจักรยาน
2297 – วุฒิพงษ์ เอกวิริยะกุล วิ่งถนน
2298 – กุลชลี ศรีวลีรัตน์ วิ่งถนน, เดิน
2299 – นิติธร วรวิจิตรชัยกุล กระโดดเชือก
2300 – สุกัญญา ประชีพฉาย
เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2301 – เพ็ญนภา บัณฑุรัตน์ วิ่งถนน
2302 – จรรยพร อ่อนคง วิ่งถนน, เดิน
2303 – ชนาวุฒิ ธานีรัตน์ เดิน
2304 – ปิยพงศ์ จูเปีย วิ่งถนน
2305 – วราวุธ ศิริพันธ์ุ วิ่งถนน
2306 – วุฒิชัย พรมสิทธิ์ วิ่งถนน
2307 – สุพัตรา โมกขกุล ปั่นจักรยานในร่ม
2308 – อนุวัต สายแสง วิ่งถนน
2309 – Nutchari Nanthaphanit วิ่งถนน, เดิน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2310 – Porntip Taechawinyutham เดิน
2311 – RATTANAPON JIEARASIRISIN วิ่ง Treadmil
2312 – รัชนีกร ทองดี วิ่งถนน
2313 – รยาภัทร โกมลนิรมิต คาร์ดิโอ, เดิน, วิ่งถนน
2314 – Sarawut Mawong วิ่งถนน
2315 – จินตนา ชนะคช วิ่งถนน
2316 – ปารเมฆศ์ หูมดา วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2317 – Kittibhum Rongrojrattanakul วิ่งเทรล
2318 – Warakorn Jantabut วิ่งถนน
2319 – Wilai Pooteh วิ่งถนน
2320 – เกศริน พยอมหอม วิ่งเทรล
2321 – วิภาวรรณ ศิริพัฒนสมชาย วิ่งถนน
2322 – สำราญจิตต์ สำราญจิตต์ วิ่งถนน
2323 – อดิศร เอี่ยมศิริ วิ่งถนน
2324 – กฤชวัชร์ เตชะวณิชย์ เดิน
2325 – Isari Sribanphod วิ่งถนน, ปั่นจักรยาน
2326 – Suwat Songdechakaiwut วิ่งถนน
2327 – อนุวัตร สมพงษ์ วิ่งถนน
2328 – Chaiwat Thippitakchoke วิ่งถนน
2329 – สิทธิโชติ วณิชเจริญงาม เดิน
2330 – Jutamad Thaiprasert วิ่งถนน
2331 – Yuwadee Namjaipetch วิ่งถนน
2332 – บูรพา แคล้วเครือ วิ่งถนน
2333 – ปุณรภา สร้างไชยสิน วิ่งถนน, เดิน
2334 – พรนภา กองบางกุ้ง
เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง, ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ทำการเกษตร (ปลูกผัก พรวนดิน ให้อาหารไก่ ฯลฯ)
2335 – ชัยวัฒน์ สาธรเวช เดิน
2336 – สิริชัย เดชะรัตนางกูร วิ่งถนน
2337 – จีระนันท์ ขวัญยืน kwanyeun วิ่งถนน, เดิน
2338 – อรัญญา ปันมาเรือน Bumbim วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, ทำงานบ้าน
2339 – วรรณลักษณ์ ภู่เจริญ ปั่นจักรยาน
2340 – วินัย สังข์ชัย วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2341 – ศุภาภรณ์ ร่วมสุข วิ่งถนน
2342 – Amporn Muhammad วิ่งถนน
2343 – Kissanasak Wilainate คาร์ดิโอ
2344 – จันทร์จิรา ไชยสุนี เดิน
2345 – ภาณุพงศ์ สมศักดิ์จิรกิจ วิ่งถนน
2346 – สุเทพN วิวัฒนเจริญชัย วิ่ง Treadmil
2347 – อุษา งามขำ วิ่งถนน
2348 – มยุรา สุภาษี เดิน
2349 – อดุลย์ สมนาเมือง วิ่งถนน
2350 – อนุรักษ์ ทองเกื้อ วิ่งถนน, เดิน
2351 – Napat Rojratsirikul ปั่นจักรยาน
2352 – เบญญาภา โสภาคะยัง วิ่งถนน, เดิน
2353 – จินตนา มาลัย วิ่งถนน
2354 – พัชรี เหลืองอ่อน คาร์ดิโอ, วิ่งถนน
2355 – วิภาวดี อ้างอิง วิ่งถนน, เดิน, ทำงานบ้าน
2356 – yingsak suebsoh วิ่งถนน
2357 – Mongkol Sorntapa วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2358 – ธวัชชัย สว่างอารมณ์ วิ่งถนน
2359 – อิสสระ วชีระโวทาน วิ่ง Treadmil
2360 – ณัฐดนัย มั่งคั่ง วิ่งถนน
2361 – นฤมล แสคำ วิ่งถนน
2362 – ร่มฉัตร วิชา วิ่งถนน
2363 – Rawiwan Rattanakornkul วิ่งถนน
2364 – นิธิเดช มากเกตุ วิ่งถนน
2365 – มาลินี สุวรรณน้อย
ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ), ตีแบต ฮูลาฮูป
2366 – Kanlaya Sankaw วิ่งถนน
2367 – ณัฐชุดา แพทอง เดิน
2368 – สวัสจิตร คำดี เดิน
2369 – Wasinee Theeraratstit วิ่งถนน
2370 – วิทิต โพธิ์พา วิ่งถนน, คาร์ดิโอ
2371 – Woramet Thongpijit วิ่งถนน
2372 – ชัยณรงค์ เสือสมิง วิ่งถนน
2373 – ธีระยุทธ ลำพูน วิ่งถนน
2374 – สุจรรย์จิรา ช่วยศรี วิ่งถนน
2375 – Jaifa Thongplu เดิน
2376 – SANAY KAMTHET วิ่งถนน
2377 – ดำรงค์เกียรติ วิริยะวงษ์ คาร์ดิโอ
2378 – พันธ์ศักดิ์ วรรณคำ วิ่งเทรล
2379 – พิไลวรรณ เวียงใน ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2380 – ลำไพ ถิ่นโพธิ์ เดิน
2381 – ชัยยุทธ ปิยวรนนท์ วิ่งถนน
2382 – ปราณีต วรรณพงค์ วิ่งถนน
2383 – ณิชาภา ม่วงรุ่ง เดิน, ทำงานบ้าน
2384 – วีรเดช ปิ่นทอง วิ่ง Treadmil
2385 – Lawana Wiwatcharoenkul เดิน
2386 – คเชนทร์ พงศ์ทวีกาญจน์ เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2387 – ชลาทิพย์ สุขุมทอง วิ่งถนน
2388 – รจนา ภูริวิทย์วัฒนา วิ่งถนน
2389 – ทับทิม ธรรมขันธุ์ เดิน
2390 – ปิยะภรณ์ เหลืองทอง วิ่งถนน
2391 – วัชรชัย ทองเหลี่ยว วิ่งถนน
2392 – วีรวัฒน์ เวียงคำ วิ่งในลู่สนาม400เมตร
2393 – phantip boonyaim วิ่งถนน
2394 – ธิดารัตน์ หวังวโรดม วิ่งถนน
2395 – ภณ พรหมวิเศษ วิ่งถนน, เดิน
2396 – สุพจน์ หาญประทักษ์ วิ่งถนน
2397 – Sutatip Srivaranon วิ่งถนน
2398 – โยษิตา แพทอง เดิน
2399 – จิระวัฒน์ ขันติธรางกูร วิ่งถนน
2400 – ศศิมา อยู่ลอง ทำงานบ้าน, วิ่งถนน
2401 – อัครฤทธิ์ วงศ์พระจันทร์ วิ่งถนน
2402 – จิตรภณ มณีรัตน์ ปั่นจักรยานในร่ม
2403 – ศรัณยู อ่อนตา วิ่งถนน
2404 – Thitika Choochalerm ทำงานบ้าน
2405 – โสพัส สังขกรมานิต วิ่งถนน
2406 – ธนวรรณ ใจดี เดิน, คาร์ดิโอ, เวทเทรนนิ่ง
2407 – นรินธร เกตุแก้ว วิ่งถนน, เดิน
2408 – รัชพล เรียนกิ่ง วิ่งถนน
2409 – สมฤทัย กุลภควา วิ่งถนน
2410 – PIYAPORN KHUNTHONGJUN เดิน, ทำงานบ้าน
2411 – SIRILAK TRAISIRIPANICH วิ่ง Treadmil
2412 – ชนกนันท์ ศรีสวัสดิ์ วิ่งถนน
2413 – อภิวัลย์ ศรีรุ่งเรืองขัย เดิน
2414 – Kanisporn Chanphatthanabut วิ่งถนน
2415 – สายพิศ ทาแกง วิ่งเทรล
2416 – MONTAKAN PATTAMALUM เดิน
2417 – จิรศักดิ์ แย้มปรางค์ วิ่งถนน
2418 – ศาสตรา สุธีร์วรพงศ์ วิ่งถนน
2419 – Sarawut Jariyakitwanich วิ่งถนน
2420 – น.ส. มนัสวี อังคสุทธิพงษ์ วิ่ง Treadmil
2421 – รัตฐกร พลสงคราม วิ่งถนน
2422 – Aunyanikar Sakthaveepichakul วิ่งถนน
2423 – Khunnawut Suwanchatree วิ่งรอบบ้าน
2424 – Wilailak Pawuttanon เดิน
2425 – นัชชา ทองธราดล เดิน
2426 – ภัทรานิษฐ์ ภริตพรพันธุ์ วิ่งถนน
2427 – สิทธิโชค หิริธรรมกุล วิ่งถนน
2428 – จันทร์เพ็ญ บุญแก้วขาว ปั่นจักรยานในร่ม
2429 – นำพล จันทรโชติ เดิน
2430 – ปกรณ์วิทย์ จินดารัตน์ วิ่ง Treadmil
2431 – วุฒิชัย วิบูลย์ลาภ วิ่งถนน
2432 – ธนกร อนุสราภรณ์ ปั่นจักรยาน
2433 – วรินทร์ธร ชื่นทรัพย์ สิ่งในสนาม
2434 – Sathitphong Duangphet วิ่งถนน
2435 – กัญญารัตน์ นันทวิสิทธิ์ วิ่งถนน
2436 – นส จันทร์ศิริ ปาลี วิ่งถนน
2437 – CHARIN KONGPIN เดิน, กระโดดเชือก, เวทเทรนนิ่ง
2438 – krisda nakngam ปั่นจักรยานในร่ม
2439 – Theerat Singkarin ปั่นจักรยาน, เวทเทรนนิ่ง
2440 – Veena Ayarangsaridkul วิ่งถนน
2441 – ศรัณย์ ภักดีทศพล วิ่งถนน
2442 – สายกัญญา แสนโคตร กระโดดเชือก, วิ่งถนน
2443 – ปิยะศิริ ธูปมงคล ทำงานบ้าน (ซักผ้า ถูบ้าน อาบน้ำน้องสุนัข ฯลฯ)
2444 – Jitchaya Umsarika วิ่งถนน
2445 – ชาติชาย ชวลิต เวทเทรนนิ่ง
2446 – ณัฐวุฒิ บุญญวรกุล เวทเทรนนิ่ง
2447 – นารี ศุภมงคล วิ่งถนน
2448 – สุพรรณษา แซ่อั้ง เดิน
2449 – เบญญาภา มหาพราหมณ์ คาร์ดิโอ, ปั่นจักรยาน
2450 – รัศมี โคตรมี วิ่งถนน
2451 – สมชาย นิสภาประภัสสร วิ่งถนน
2452 – ธนัชชา นันทา คาร์ดิโอ
2453 – สุกัญญา แย้มวงษ์ วิ่งถนน
2454 – Jutapon Kaeoprakhon วิ่งถนน
2455 – VILAI RUNGAMORNPOT วิ่งถนน
2456 – ปิยะชัย เมาลี คาร์ดิโอ
2457 – เดชา ผลรุ่งเรือง วิ่งถนน
2458 – กรแก้ว ทับเที่ยง วิ่ง Treadmil
2459 – BOONSONG KANTAPORN วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil
2460 – Hathaichanok Khudruen วิ่ง Treadmil
2461 – SUPHACHAI SRIDACHAN ปั่นจักรยานในร่ม
2462 – กนิษฐา จันทรงาม เดิน
2463 – กิติศักดิ์ ประทุมมา วิ่งถนน
2464 – พงศธร โชติยะศิลป์ เวทเทรนนิ่ง, กระโดดเชือก, คาร์ดิโอ, วิ่ง Treadmil
2465 – Patcharanan Tantisirisomboon วิ่ง Treadmil
2466 – Utaiwan Suwannakul วิ่งถนน
2467 – โกเมศ รัตโนทัย คาร์ดิโอ
2468 – ชยาภัสร์ พิมพ์ทวีผล วิ่งถนน
2469 – ปราณี อังอรุณกร เดิน, รีดผ้า
2470 – ปิยวรรณ ปาละรังษี วิ่งถนน
2471 – วีระชัย ผ่องศรีงามชัย วิ่ง Treadmil
2472 – Kannika Nathongchai วิ่งถนน, คาร์ดิโอ, กระโดดเชือก, ทำงานบ้าน
2473 – เทอดศักดิ์ พันธ์ไผ่ เดิน
2474 – ขวัญกมล ปุยะติ วิ่งถนน
2475 – จันทร์จิรา เอี่ยมศิริ คาร์ดิโอ
2476 – วิกรณ์ อ่อนคง เดิน+วิ่ง
2477 – Patimapon Paktravilai เวทเทรนนิ่ง
2478 – ปิติ ประสานวงศ์วุฒิ ปั่นจักรยาน
2479 – วรกฤต วรนันทกิจ เดิน
2480 – Karn wornpian เดิน, ทำการเกษตร, ทำงานบ้าน
2481 – Nawadon Tasiphey กระโดดเชือก
2482 – กันยารัตน์ เศวตนันทิกุล วิ่งถนน
2483 – วิชุตา ใจเที่ยง คาร์ดิโอ
2484 – Nassara Jaemsai วิ่งถนน
2485 – มงคล ทองคำ วิ่งถนน
2486 – ณัฐพงษ์ แย้มตราการ วิ่งเทรล
2487 – ณัฐริยา ขุนสูงเนิน เดิน
2488 – พรทิพย์ ซุนฮวด ติดมุ้งลวดตู้แคคตัส
2489 – วรางคณา ช่างประดิษฐ์ กระโดดเชือก
2490 – ศตคุณ พันพิงค์ วิ่งถนน
2491 – สารณะ นิศานาถ เดิน
2492 – สุรพันธ์ ช่างประดิษฐ์ กระโดดเชือก
2493 – theeraporn rueannut วิ่งถนน
2494 – ไพโรจน์ โอ่งตั๋ว วิ่งถนน
2495 – ขจิตณัฏฐ์ ภาชนะ เดิน
2496 – ชัชวาลย์ มยุรี เดิน
2497 – ณัฐพล กะปุระ วิ่งถนน
2498 – วิชาญ ฤกษ์วิไลพงศ์ วิ่งถนน
2499 – Natthawat Thanajirapat วิ่ง Treadmil
2500 – ก้องภพ แก้ววิเศษ วิ่งถนน
2501 – จีรนันท์ นันทพานิช คาร์ดิโอ
2502 – Soingern Teekayu วิ่งเทรล
2503 – Sukomen Jaiyuan วิ่งถนน
2504 – Winai Jaisom วิ่งถนน
2505 – เต็มพร ศิริสุข คาร์ดิโอ
2506 – เสริมชัย รักพาณิชย์ วิ่งถนน
2507 – โนร์ฮามีมี คีรี คาร์ดิโอ
2508 – กัญชพร คณะเจริญ วิ่งถนน
2509 – กัลยนิษฐ์ อ่อนศรีทอง สนามกีฬา
2510 – วรวิทย์ นฤมลสกุลชัย วิ่งถนน
2511 – ยอดขวัญ จิ๋วรี วิ่งถนน
2512 – รัตน์ รัตนอภิรมยกิจ วิ่งถนน
2513 – ลิ่มศิลา ศิริพร เดิน, ทำงานบ้าน
2514 – ศรศิลป์ ราเชนทร์ คาร์ดิโอ
2515 – สุดารัตน์ คิ้วทวีวิวัฒน์ เดิน
2516 – สุนิสา หล่อตระกูลชัย วิ่งถนน
2517 – สุมลมาศ รักเดช วิ่งถนน
2518 – สุรศักดิ์ ธรรมถุติ วิ่งถนน
2519 – siranee kajai วิ่งถนน, วิ่ง Treadmil, ปั่นจักรยาน
2520 – Pratup Sriklub วิ่งถนน, วิ่งในสวนสาธารณะ
2521 – อุษา สิทธิยศ วิ่งถนน
2522 – Sasikarn Aeimvijarn ปั่นจักรยาน
2523 – ปิยะรัตน์ บุญทองใหม่ เดิน
2524 – จิรวัฒน์ วีรกุล วิ่งถนน
2525 – Pruekpong Puengsua วิ่งถนน
2526 – Supawooth Faluan วิ่งถนน
2527 – ปุณญสิริ. ดอกไม้ เดิน
2528 – จักร์พล โอฬารศรีสกุล วิ่งถนน
2529 – ทับทิม อุณจักร วิ่งถนน
2530 – ปริชาติ จงนุเคราะห์ เดิน
2531 – สามารถ นาคแสง วิ่งถนน
2532 – วิวัลค์ เรือนสุข วิ่งถนน
2533 – Natthanan Janweerachai วิ่งถนน
2534 – Naranrat Ritmahan วิ่งถนน
2535 – อรกัญญา น่วมภักดี วิ่งถนน
2536 – อัศวิน พุทธรักษ์ วิ่งถนน
2537 – นารายณ์ มณีโชติ วิ่งถนน
2538 – chukiat chairat วิ่งถนน
2539 – ฐิติรัตน์ กุลสุจริตทรัพย์ วิ่งถนน
2540 – ปาลิน อังศุกุลภัทร เวทเทรนนิ่ง
2541 – วศิน นพนาคีพงษ์ วิ่งถนน
2542 – วรภัทธ ปรีชา วิ่ง Treadmil
2543 – จินตนา แก้วพะไล วิ่งถนน
2544 – ชลทิพย์ สุขุมทอง วิ่งถนน
2545 – กัญ คูสุวรรณ วิ่งถนน
2546 – ธิติมา อรจันทร์ เดิน
2547 – Mean Promontri วิ่ง Treadmil
2548 – พิชญาดา สายทอง วิ่งถนน
2549 – Patcharin Tainta วิ่งถนน
2550 – รุ่งทิพย์ ผลทวี เวทเทรนนิ่ง
2551 – จิระวดี บุญเกตุ คาร์ดิโอ